tisdag 16 september 2014

Klasskillnader i ungdomars nätvanor enligt ny avhandling

  • Martin Danielsson (Fotograf/Källa: Joachim Brink/Högskolan i Halmstad)
Det finns stora klasskillnader i ungdomars användning av internet och idén att alla ungdomar är digitala infödingar är en myt, enligt en ny doktorsavhandling av Martin Danielsson (Högskolan i Halmstad), Digitala distinktioner. Klass och kontinuitet i unga mäns vardagliga mediepraktiker. Han har studerat pojkar från olika bakgrunder om hur de integrerar digitala medier i sin vardag och sett att det finns stora skillnader beroende på till exempel föräldrarnas utbildningsbakgrund. Alla har tillgång till teknik men använder den på olika sätt. Enligt ett pressmeddelande från Högskolan i Halmstad (via MyNewsdesk):

- Resultatet styrker tidigare forskning som visar att det finns klasskillnader i ungdomars internetanvändning. Martin Danielsson har genom sin forskning bidragit med fördjupad kunskap kring hur skillnaderna uppstår. Internetanvändningen är en integrerad del av ungas vardag. Den existerar inte i ett socialt och historiskt vakuum. Klasskillnaderna i pojkarnas relation till digitala medier följer därför också ett välbekant mönster. De som kommer från högutbildade familjer orienterar mot digitala mediepraktiker som kan ge fördelar i den vidare utbildnings- och yrkeskarriären, medan pojkar vars föräldrar har en lägre utbildningsnivå istället dras till praktiker som snarare står i strid med den dominerande skolkulturen. I den tekniska förändringen finns en social och kulturell kontinuitet som idéerna om internets transformativa potentialer och den ”digitala generationen” bidrar till att dölja.

Inga kommentarer: