onsdag 7 oktober 2015

E-bok eller pappersbok - irrelevant debatt

Paperback Book vs. Amazon Kindle by MegMoggington, on Flickr
Creative Commons Creative Commons Attribution-Noncommercial 2.0 Generic License  by MegMoggington

Den eviga debatten om e-böcker är bättre eller sämre än tryckta böcker verkar bara fortsätta men läsforskaren Alexandra Berg vill se en mer nyanserad diskussion i en debattartikel i Svenska Dagbladet, Nej, pappersboken är inte "bättre". Hon menar att många studier görs utifrån den tryckta bokens premisser och de som deltar i studierna är oftast mer vana vid pappersläsning. Ytterligare en faktor är att e-böcker är fortfarande i klumpiga format som inte utnyttjar teknikens möjligheter. Hon menar att vi inte har utvecklat e-böckernas formgivning tillräckligt mycket. När läsaren har möjlighet att anpassa e-bokens utseende och form till sina egna preferenser kommer vi att se ett genombrott. I stället för att jämföra borde vi lägga mer fokus på att utveckla läsbarheten i våra läsplattor.

- Det finns alltså ett samband mellan läsbarhet och läsförståelse! Istället för att slå fast att ett medium är bättre än ett annat borde vi ägna uppmärksamhet och forskningsmedel åt detta faktum, och fråga oss hur vi kan göra den digitala texten mer läsbar.

tisdag 6 oktober 2015

Virtuell pekskärm på armen

Snart behöver vi inga skärmar eftersom nästan vilken yta som helst kan bli en skärm. Många företag håller på att utveckla olika sorters virtuella skärmar och ett intressant exempel är Cicret. De utvecklar ett armband som projicerar en skärmbild på din arm som sedan fungerar precis som en pekskärm. Produkten är fortfarande under utveckling men intresset är förstås stort.
Här ser du en film som visar hur lösningen kan se ut.

måndag 5 oktober 2015

Framtidens högskolemiljöer

The Library and Learning Center by Zaha by o palsson, on Flickr
Creative Commons Creative Commons Attribution 2.0 Generic License  by o palsson

Många universitet i världen bygger om sina campus för att skapa mer flexibla miljöer för lärande. Många olika studiemiljöer behövs: flexibla undervisningslokaler, rum för tyst läsning, grupparbete, möjligheter för videomöten och digital kollaboration, mötesplatser, utställningar mm. För fjärde året i rad bjuder Informa IBC Sweden in till konferensen Framtidens högskolemiljöer i Stockholm 12-13 november. Under konferensen får du höra om goda exempel från Sverige, Norge, Danmark, Finland, England och Ryssland.

Enligt programmet kommer konferensen att ta upp följande områden::
 • Så utvecklas morgondagens hörsalar för dialog och samarbete
 • Strategisk utveckling av högskolemiljöer med hållbarhetsfrågorna som ledstjärna
 • Lokalplanering för maximal flexibilitet och effektivitet
 • Campusutveckling som en del i staden
 • Så introducerades flexibla lösningar för nya sätt att arbete, lära och undervisa
 • Mötets roll i kunskapsbildning – det gränsöverskridande mötets betydelse för kunskapsutveckling
Mer information och anmälan

fredag 2 oktober 2015

Högre utbildningskvalitet med öppna lärresurser - ny avhandling

Ramón Garrote Jurado, Pressbild Högskolan i Borås
Det går att höja kvaliteten på utbildning genom att förena ny teknik och pedagogiska idéer med användning av öppna digitala lärresurser. Samtidigt kan man göra högre utbildning tillgänglig för fler människor i världen. Detta visar en ny doktorsavhandling av Ramón Garrote Jurado, lärare och forskare vid Högskolan i Borås.

I sin avhandling presenterar Ramón Garrote Jurado idéer om hur man kan stimulera till ökad användning av IKT inom ingenjörsutbildningar. Han har genomfört tre fallstudier på lärosäten som har ingenjörsutbildning i Borås, Kuba, Guatemala och Peru.

– Samtidigt som ny teknik skapar nya möjligheter för lärande, kräver de också betydande förändringar inom pedagogiken för att komma till sin rätt, därför är arbetsmetoder som förenar ny teknik och pedagogiska idéer samt kunskap om hur studenter lär sig en nyckel till att utveckla, erbjuda och locka människor till högre utbildning, säger Ramón Garrote Jurado.

Erfarenheterna från Borås i samband med brist på datorer och internet vid lärosätena i de latinamerikanska länderna, ledde till att Ramón Garrote Jurado utvecklade metoden ”LiveUSB mediated education”, LUME, då Högskolan i Borås fick ett uppdrag att ge en kurs om lärplattformar till lärare inom ingenjörsutbildningar. LUME-metoden innebär att allt kursmaterial och mjukvara samlas på ett USB-minne som sedan kan kopieras och delas ut till alla kursdeltagare.

Tonvikten under kursens gång låg på kollaborativt lärande, vilket bidrog till att deltagarna, som i det här fallet var lärare, fick en positiv inställning till användning av IKT, till kollaborativa undervisningsmetoder och till öppna digitala lärresurser i sin egen undervisning.

– Min forskning visar att lärarnas motivation är avgörande för att tillgänglig teknik ska komma till användning på ett bra sätt. Moderna datorprogram kräver i regel inte specialkunskaper för att användas. LUME-metoden tillsammans med öppna digitala lärresurser erbjuder ett effektivt verktyg för att sprida arbetssätt som aktiverar både lärare och studenter och till att utnyttja öppna digitala lärresurser för att göra utbildning tillgänglig för alla, säger han.

Läs avhandlingen: Educational Software in Engineering Education

Källa: Pressmeddelande från Högskolan i Borås via MyNewsdesk.

torsdag 1 oktober 2015

Studentorganisationer kräver bättre högskolepedagogik


Sveriges studenter ser brister i lärarnas pedagogisk kompetens och vill se en samordnad nationell satsning för att höja undervisningskvalitet och lärarnas status. I våras publicerades en rapport av SFS (Sveriges Förenade Studentkårer), Agenda: Pedagogik, som kräver att lärosäten satsar mycket tydligare på pedagogisk utveckling och att alla lärare har rätt till högskolepedagogisk utbildning och relaterad kompetensutveckling. Många lärosäten saknar riktlinjer och strategier för högskolepedagogik och rapporten lyfter fram följande:
 • 60 procent av landets lärosäten ställer inte krav på att all undervisande personal ska ha gått en högskolepedagogisk utbildning.
 • Två tredjedelar av landets lärosäten saknar riktlinjer om att undervisande personal ska få kompetensutveckling inom pedagogik.
 • Mindre än hälften av landets lärosäten använder alltid en särskild sakkunnig för att bedöma lärares pedagogiska skicklighet.
 • Två av tre lärosäten saknar centrala system för bedömning av pedagogisk skicklighet.
Rapporten kräver att all undervisande personal ska ha minst 10 veckors högskolepedagogisk utbildning och ha rätt till fortlöpande kompetensutveckling. Dessutom ska det finnas meriteringssystem som belönar bra lärare samt en nationell samordning av pedagogisk utveckling på myndighetsnivå. 

Ytterligare en rapport inom området har getts ut av Uppsala Studentkår, Att skapa lärare av världsklass, som bygger på SFS rapport men kommer fram till följande förslag till universitetsledningen:
 • Ge anställda tid för pedagogisk fortbildning och utövning
 • Använd formativa kursvärderingar i större utsträckning 
 • Inför en kurs med fokus på pedagogik och undervisning i doktorandutbildningen 
 • Skriv tydligt ut kraven på pedagogisk skicklighet i anställningsprofilen 
 • Inför examination i pedagogiska kurser 

onsdag 30 september 2015

Nationella it-strategier för skolväsendet


Regeringen har gett Skolverket uppdraget att ta fram IT-strategier för skolväsendet, från förskola till Komvux, enligt ett pressmeddelande från Regeringskansliet. Två strategier ska tas fram: den ena gäller förskola, grundskola och fritidshem och den andra gäller gymnasium och skolväsendet för vuxna. Syftet är att skapa tydliga riktlinjer för skolans digitalisering och en bättre integrering mellan teknik och pedagogik.

Strategierna ska innehålla målsättningar och insatser för att stärka förut­sättningarna för en likvärdig tillgång till it inom skolväsendet, en stärkt digital kompetens hos elever och lärare och en it-strategisk kompetens hos skolledare samt för att digitaliseringens möjligheter ska tas till vara för skol­utveckling och för utveckling av undervisningen. Strategierna ska också innehålla sådana skolformsspecifika insatser som är relevanta för respektive skolform.

tisdag 29 september 2015

Sociala videomöten med Blab

Idag finns det många enkla verktyg för videomöten och videochatt. En ny sådan som växer starkt heter Blab. Blab är integrerad med Twitter som gör det enkelt att bjuda in kollegor till mötet och locka till sig tittare. Idén är att upp till fyra personer kan ha ett videomöte medan ett obegränsat antal tittar och kommenterar via en chatt eller Twitter. Som arrangör kan du enkelt bjuda in en deltagare till mötet så länge en av de fyra i videorutan drar sig tillbaka till deltagarstatus.

Många arrangerar egna paneldiskussioner eller kompissnack och en del har regelbundna talk shows precis som på TV. Inom utbildning kan man tänka sig klassdiskussioner med möjlighet till en bredare publik eller paneldiskussioner mellan experter som är öppna för många studenter. Det är enkelt att skapa ett möte och alla kan delta via dator, platta eller mobil.

Läs mer om Blab i en artikel i nättidningen Mashable, Blab video chat app is like Periscope for groups of friends. Här ser du en kort introduktionsfilm om tjänsten som visar de viktigaste funktionerna.

måndag 28 september 2015

Rita i luften med en 3D-penna

Nu kan du rita i luften med hjälp av en penna som ritar i plast i stället för bläck. Denna uppfinning, 3Doodler har inte mycket med digitalisering att göra egentligen men är spännande ändå och kan säkert användas med fördel inom utbildning. Projektet söker finsnsiering via crowdfundingsajten Kickstarter men de verkar vara på god väg att komma igång på riktigt.

Pennan ger ut en sträng plast som hårdnar snabby och därmed kan du rita 3D-objekt i många färger. Filmen nedan visar hur du kan rita skulpturer, smycken, statyer och även kläder med pennan. Ett helt nytt hobbyområde öppnar sig!

fredag 25 september 2015

Finsk molntjänst för utbildning tar form

Utbildningsdepartementet i Finland håller på att utveckla EduCloud, en molntjänst för läromedel och öppna lärresurser som ska vara öppen för alla inom utbildning. En ny artikel av Stefan PålssonOmvärldsbloggen, EduCloud – en lägesrapport från Finland, beskriver läget med projektet och framtidsplaner utifrån ett webinar som nyligen har hållits för intressenter.

Just nu finns det bara ett pilotprojekt igång och all information är på finska, men tanken är att skapa en öppen molntjänst där förlag, skolor och lärare ska kunna ladda upp lärresurser och läromedel som alla lärare och elever får tillgång till genom en inloggning. Tjänsten består av tre delar: en marknadsplats (Bazaar) för material, en mötesplats (Get Inspired) för lärare att byta idéer och erfarenheter samt ett tekniskt forum (Know-How). Målet är att 80% av alla lärare ska använda tjänsten 2016.

Enligt Stefan Pålsson finns det stora förhoppningar för EduCloud:

- Nästa år, när de nya läroplanerna träder i kraft, kan bli en pedagogisk vändpunkt för den finska skolan, hävdade Jussi Hurmola. Tekniken bakom EduCloud kommer att vara klart i tid, och det ger en bra grundförutsättning. Många nya företag som arbetar med digitala lärresurser ligger i startgroparna och kan både driva på den pedagogiska utvecklingen och bidra till att sänka kostnaderna. Det finns stora förhoppningar hos beslutsfattare och i skolan, men det är förstås omöjligt att veta vad som kommer att hända.

Förhoppningen är att andra länder också väljer lika öppna lösningar som EduCloud och det går att koppla ihop tjänsterna och skapa mer internationellt samarbete i stället för att varje land hittar sin egen lösning.

torsdag 24 september 2015

Mer om IT i skolan

Diskussionen kring IT i skolan har tagit fart igen efter förra veckans PISA rapport. De flesta inser att skolans digitalisering inte längre är en teknikfråga men hellre en fråga om pedagogik och kompetensutveckling. Att bara ge eleverna fina datorer eller plattor (eller böcker) ger inga pedagogiska vinster, allt hänger på hur de integreras i det pedagogiska arbetet och för det kräver omfattande kompetensutveckling och kollaboration.

En intressant diskussion finns i ett radioprogram av Sveriges Radio P1 Vetandets Värld, Så påverkas skolan av ny digital teknik, där lärare och elever från Sofielundsskolan i Sollentuna medverkar tillsammans med Annika Agélii Genlott (Örebro universitet), Jan Hylén (expert på IT i skolan) och Jonas Linderoth (Göteborgs universitet). Lyssna på programmet här:


Samtidigt har Högskolan i Halmstad startat ett forskningsprojekt, Att möta och utveckla den digitaliserade skolan, som beskrivs i artikeln Satsning för att utveckla skolans digitalisering. Här ska forskare och skollärare samarbeta kring att ta fram forskningsfrågorna och resultat.

- Genom projektet vill forskarna undersöka metoder för hur ny innovativ digital teknik kan användas i lärarens undervisning och öka elevernas lärande. Det handlar om att analysera och utveckla välfungerande arbetssätt, och att sprida dem vidare på ett systematiskt sätt.

Projektet har fått medel av Halmstads kommun och leds av Pernilla Nilsson, professor i naturvetenskapernas didaktik vid Akademin för lärande, humaniora och samhälle, Högskolan i Halmstad.

onsdag 23 september 2015

SLU hjälper forskare bidra till Wikipedia

Wikipedia blir bara bättre ju flera forskare som bidrar till uppslagsverket. Flera lärosäten samarbetar nu med Wikipedia och hjälper sina lärare, forskare och doktorander skriva i Wikipedia och på det sätt sprida sin forskning effektivare. Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) har startat just ett sådan initiativ, SLU på Wikipedia, och erbjuder workshops om hur man skriver i Wikipedia.

Ett viktigt moment är när ett pressmeddelande går ut om en ny avhandling. Då kommer väldigt många att direkt slå upp ämnet i Wikipedia och därför är det bra om sidan redan är uppdaterad av forskaren. Ytterligare ett område att utveckla är att låta studenter skriva i Wikipedia som en del av sina studier.

- Tack vare wikipediaprojektet finns många, mer eller mindre, aktiva Wikipedianavändare på SLU. De bidrar inte bara till svenska Wikipedia. Genom att skriva också på andra språk (framförallt engelska) får en världsomspännande läsekrets tillgång till insatta artiklar och beskrivningar inom de ämnen där SLU:s forskare har stor kunskap. På köpet får man en dialog och diskussion med användarna/läsarna.

Artikeln ger många länkar till mer information med artiklar, videoinspelningar och goda exempel.

tisdag 22 september 2015

Konferens om högre utbildning: Vi flyttar fram positionerna!

UKÄ (Universitetskanslerämbetet) och Stockholms universitet arrangerar en konferens om utmaningar och möjligheter inom svensk högre utbildning, Vi flyttar fram positionerna, 23-24 november.

Med konferensen vill vi samla våra styrkor för att möta framtiden och inspirera till utveckling. Vi kommer att lyfta de viktigaste utmaningarna för högre utbildning och diskutera hur vi ska hantera dem. Konferensen fokuserar på tre teman där det är hög tid att flytta fram positionerna:
 • Resurser och dimensionering – ett spelsystem att se över
 • Utbildning och forskning – ett vinnande samspel
 • Kvalitetsarbete i toppform – inspireras av de bästa
Konferensens gästtalare är Helene Hellmark Knutsson (minister för högre utbildning och forskning), Hans Rosling (professor i internationell hälsa, Karolinska institutet), Peje Emilsson (grundare och majoritetsägare av Kreab, Demoskop, Kunskapsskolan och Silver Life), Carola Lemne (vd, Svenskt Näringsliv och ordförande, Uppsala universitet), Barbara Kehm (professor, Glasgow University, Skottland) och Bertil Andersson (rektor, Nanyang Technological University, Singapore).

Mer information och anmälan.

måndag 21 september 2015

Amerikanska utbildningsdepartementet anställer OER-expert

Lyndon Baines Johnson Department of Educ by cliff1066â„¢, on Flickr
Creative Commons Creative Commons Attribution 2.0 Generic License  United States department of Education by cliff1066

Det amerikanska utbildningsdepartementet har skapat en ny tjänst som rådgivare inom öppen utbildning, enligt en artikel i tidskriften The Journal, Department of Ed Names First OER Advisor. Arbetsuppgifterna är att främja större öppenhet inom utbildning genom öppen publicering, användning av öppna lärresurser, öppna kurser samt bättre delningskultur mellan skolor, högskolor och universitet. Departementet har redan en avdelning för IKT inom utbildning, Office of Education Technology. Ledaren för denna avdelning, Richard Culatta, kommenterade beslutet så här:

- Creating a dedicated open education advisor position at the department will greatly enhance our ability to support states and districts as they move to using openly licensed learning resources ... The use of openly-licensed resources not only allows states and districts to adapt and modify materials to meet student needs, but also frees up funding to support the transition to digital learning.

När ser vi en sådan avdelning i Sverige?

fredag 18 september 2015

Eleverna och internet 2015

CC BY Some rights reserved by Kristina Alexanderson
Samtidigt som barn och unga spenderar allt mer tid online brister skolan i att förmedla nödvändig kunskap och ge eleverna verktyg som behövs för att kunna navigera i dagens digitala samhälle. Det visar den nya rapporten Eleverna och internet 2015 från internetstiftelsen IIS.

Många barn och unga är i dag ständigt uppkopplade. Nio av tio lågstadieelever använder internet varje vecka och från mellanstadiet och upp genom gymnasiet har så gott som alla en egen smart mobil och tillgång till både internet och trådlöst nätverk hemma. Den användning som är skolrelaterad fortsätter att handla om att söka information och kontrollera fakta. Detta trots att läroplanen för grundskolan trycker på vikten av att ge alla elever digitala färdigheter.

– I skolan används internet allt för ofta som ett uppslagsverk, inte ett verktyg för kommunikation och skapande. Våra barn lämnas till att på fritiden och med hjälp av föräldrar och kamrater lära sig hantera och utveckla kunskaper om internet. Skolan måste ta ett större ansvar för att förbereda dagens barn och ungdomar inför framtidens digitala samhälle. Till exempel genom att lära ut källkritik, nätikett och hur man skapar sitt eget innehåll på nätet, säger Kristina Alexanderson som är chef för IIS skolsatsningar.
 • Endast 6 procent av eleverna i åldern 11-16 uppger att de någon gång använder internet för att blogga.
 • 52 procent av eleverna i åldern 11-16 uppger att man sällan eller aldrig i skolan pratar om källkritik och hur man kan ta reda på vad som är sant och falskt på nätet.
 • 66 procent av eleverna i åldern 11-16 uppger att man sällan eller aldrig i skolan pratar om hur man kan skydda sig mot mobbning på nätet.
– Internet erbjuder fantastiska möjligheter både för ta del av andras innehåll samt att skapa och publicera eget. Vi vill att alla barn och unga under sin skolgång ska får lära sig att ta tillvara internets möjligheter på ett bättre sätt än idag, säger Kristina Alexanderson

torsdag 17 september 2015

Forskning ska vara tillgänglig för alla

Open_Access_PLoS.svg by PGRsOnline, on Flickr
Creative Commons Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 Generic License  by PGRsOnline

Alla som arbetar inom högre utbildning tar det för givet att de kan läsa forskningsartiklar i alla vetenskapliga tidskrifter. Det som många inte tänker på är att lärosätet betalar oftast dyra prenumerationsavgifter för att få tillgång till alla artiklar. Men sådana artiklar är sällan tillgängliga utanför akademin och det betyder att aktuell forskning är inlåst och otillgänglig. Detta problem tas upp i en krönika av Emil V. Nilsson vid Uppsalamuseet Biotopia, Forskningsartiklarna har försvunnit för mig.

- Tänk vad mycket forskningsartiklar som ges ut hela tiden! Men vem kan läsa dem? Utanför de öppna tidskrifterna ligger mycket kunskap samlad bakom betalspärrar och tro mig, vi är många som vill komma åt den. Behöver det verkligen vara så här?

Även om allt flera artiklar publiceras i open access tidskrifter och är därmed tillgängliga för alla finns det fortfarande en stor del som fortfarande är inlåsta hos de stora vetenskapliga tidskrifterna. Författaren menar att det finns många utanför akademin som behöver tillgång till den senaste forskningen och ser open access som en viktig del av högre utbildningens tredje uppgift. Han avslutar med en enkel fråga: Är det inte dags att göra vetenskapen tillgänglig för alla?