lördag 20 september 2014

Molntjänster inom utbildning

Clouds by theaucitron, on Flickr
Creative Commons Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic License  by theaucitron

Användningen av nätbaserade tjänster (molntjänster) i skolan och andra utbildningsorganisationer har väckt mycket debatt under det senaste året. Flera kommuner som t. ex. Malmö och Helsingborg använder Google Apps for Education som lärplattform och det finns onekligen många fördelar för skolor, lärare och elever. Skolorna slipper mycket administration, lärarna och eleverna lagrar sitt arbete i molnet och då är det tillgängligt varifrån som helst (med inloggning så klart) och verktygen tillåter kollaboration på ett sätt som inte är möjligt med traditionella IT-miljöer.

Men det finns fortfarande farhågor kring lagring av personuppgifter i molnet och därför har Datainspektionen kritiserat de avtal som har träffats mellan kommuner och bland annat Google eftersom de inte följer PuL (personuppgiftslagen). Debatten fortsätter men vill du läsa en bra övergripande analys av frågorna bör du läsa en artikel av Stefan Pålsson, Molnet i undervisningen – möjligheter och hinder, i Skolverkets Omvärldsblogg. Här finns en bra summering av debatten hittills samt många länkar till mer information.

Datainspektionen har nu publicerat sin syn på frågan i guiden Molntjänster i skolan. Dessutom har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) publicerat en vägledning för kommuner, Stöd till skolverksamheter som vill använda molntjänster.

fredag 19 september 2014

Hur lättläst är din text?

fast fingers by KatieKrueger, on Flickr
Creative Commons Creative Commons Attribution-Noncommercial 2.0 Generic License  by KatieKrueger

Hur lättlästa är dina texter? Finns det många upprepningar i texten? Använder du för många långa ord? LIX är ett enkelt och väldigt praktiskt verktyg som analyserar en text eller en webbsida och bedömer läsbarheten. Du ska bara klistra in texten i rutan och LIX analyserar och bedömer den enligt följande skala:

< 30 Mycket lättläst, barnböcker
30 - 40 Lättläst, skönlitteratur, populärtidningar
40 - 50 Medelsvår, normal tidningstext
50 - 60 Svår, normalt värde för officiella texter
> 60 Mycket svår, byråkratsvenska

Läsbarhetsindex (LIX) kan användas för att få uppfattning om hur lätt eller svår en text är att läsa. LIX är baserat på medeltalet ord per mening och andelen långa ord (ord med fler än 6 bokstäver) uttryckt i procent.

torsdag 18 september 2014

Ny studie jämför plagiering på campus och distans

Copy Taste by Maik Meid, on Flickr
Creative Commons Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic License  by Maik Meid

Många tror att plagiering är ett större problem på distansutbildningar än på campus men en ny amerikansk studie visar inga större skillnader. Studien i tidskriften Merlot Journal of online learning and teachingDoes the Online Environment Promote Plagiarism? A Comparative Study of Dissertations from Brick-and-Mortar versus Online Institutions, analyserade 368 uppsatser för plagiering genom antiplagieringsverktyget Turnitin. Hälften av uppsatserna skrevs av distansstudenter och hälften av campusstudenter och det fanns ungefär lika många plagieringsfall i båda utbildningsformer. De mest extrema plagieringsfallen upptäcktes bland campusstudenter.

The test revealed no significant difference between the originality indices of dissertations from traditional institutions and those of dissertations from online institutions. Although dissertations from online institutions were slightly more likely to involve plagiarism, the traditional schools had more extreme cases of plagiarism. Thus, the notion that online education is more prone to plagiarism is not well supported.

Artikeln avslutas med rekommendationer för vidare forskning.

onsdag 17 september 2014

Konferens om plagiering

När man upptäcker plagiering är det för sent och vi bör fokusera på förebyggande åtgärdar. Det är budskapet bakom en konferens som arrangeras av Örebro universitet 5 december, Preventing plagiarism conference. Konferensen handlar om varför studenter plagierar och hur vi kan arbeta för att motverka problemet.

Konferensens huvudtalarna är Jude Carroll, specialist inom området bland annat vid Oxford Brookes University, och Diane Pecorari, professor i engelska vid Linnéuniversitetet.

Konferensen kostar 1000 kronor (anställda vid Örebro universitet gratis) och sista anmälningsdatum är 14 november.

Mer information och anmälan.

tisdag 16 september 2014

Klasskillnader i ungdomars nätvanor enligt ny avhandling

 • Martin Danielsson (Fotograf/Källa: Joachim Brink/Högskolan i Halmstad)
Det finns stora klasskillnader i ungdomars användning av internet och idén att alla ungdomar är digitala infödingar är en myt, enligt en ny doktorsavhandling av Martin Danielsson (Högskolan i Halmstad), Digitala distinktioner. Klass och kontinuitet i unga mäns vardagliga mediepraktiker. Han har studerat pojkar från olika bakgrunder om hur de integrerar digitala medier i sin vardag och sett att det finns stora skillnader beroende på till exempel föräldrarnas utbildningsbakgrund. Alla har tillgång till teknik men använder den på olika sätt. Enligt ett pressmeddelande från Högskolan i Halmstad (via MyNewsdesk):

- Resultatet styrker tidigare forskning som visar att det finns klasskillnader i ungdomars internetanvändning. Martin Danielsson har genom sin forskning bidragit med fördjupad kunskap kring hur skillnaderna uppstår. Internetanvändningen är en integrerad del av ungas vardag. Den existerar inte i ett socialt och historiskt vakuum. Klasskillnaderna i pojkarnas relation till digitala medier följer därför också ett välbekant mönster. De som kommer från högutbildade familjer orienterar mot digitala mediepraktiker som kan ge fördelar i den vidare utbildnings- och yrkeskarriären, medan pojkar vars föräldrar har en lägre utbildningsnivå istället dras till praktiker som snarare står i strid med den dominerande skolkulturen. I den tekniska förändringen finns en social och kulturell kontinuitet som idéerna om internets transformativa potentialer och den ”digitala generationen” bidrar till att dölja.

måndag 15 september 2014

Matematikapp från Malawi gör intryck i Europa


En mobilapp som används i Malawi för att ge barn grundläggande kunskaper i matematik har visat sig lika framgångsrik i England. Enligt ett reportage av BBC, Malawi app 'teaches UK pupils 18 months of maths in six weeks', lär sig barnen mellan 12-18 månaders matematik på bara 6 veckor och dessa resultat är lika bra i såväl England som Malawi. Appen installeras i en surfplatta och barnen får 30 minuter per dag att ta sig genom materialet i egen takt. Den är byggd som ett spel där du tränar moment för moment och får bara fortsätta när du får 100% rätt. Barnen får alltid direkt återkoppling och uppmuntran att prova en gång till, något som inte är så vanligt när det finns bara en lärare i en klass på 90 elever som i Malawi.

Forskare från University of Nottingham i England var imponerade av appens framgångar i Malawi och testade den i en engelsk skola. Eftersom de engelska barnen hade en mycket bättre skolmiljö troode forskarna att appen inte skulle göra någon väsentlig skillnad i barnens mateekinskaper. Men resultaten var lika slående som i Malawi. Med endast 30 minuters självstudier per dag lärde de sig lika mycket på en vecka som de gjorde med 3 månaders klassrumsundervisning.

Appen har utvecklats av den icke-vinstdrivande organisationen Onebillion.

Läs artikeln och se ett filmreportage om forskningen.

lördag 13 september 2014

Dela din whiteboard via mobilen

Snart behöver du inte skriva LÅT STÅ på din whiteboard i klassrummet. Rocketboard är ett spännande nytt verktyg som gör det möjligt för dig att spela in och spara allt du skriver på en whiteboard i klassrummet. Öppna appen i din mobil och ställ den på ett bord framför tavlan. Den spelar in allt du skriver på tavlan och kollegor eller studenter på andra orter kan se allt som skrivs. Du kan när som helst spara en bild av tavlan genom att lägga handen framför mobilens kamera en kort sekund. Grupper på andra orter kan samtidigt skriva och spela in på sina tavlor och allt sparas.

Just nu är appen inte helt lanserat men du kan registrera dig i förväg via e-post.
Titta på introduktionsfilmen för att se hur Rocketboard fungerar.

fredag 12 september 2014

Globala utbildningsstatistik 2014

Organisationen OECD har just släppt sin årliga rapport om globala utbildningstrender, Education at a glance 2014. Rapporten ger siffror och trender på utbildning i alla 34 medlemsländer (inkl Sverige) där man kan jämföra statistik kring finansiering, utbildningsnivåer, breddad rekrytering, forskning, internationalisering, genus mm. Rapporten speglar förändringar som har skett i skuggan av den globala ekonomiska krisen.

Ett litet axplock av rapportens slutsatser:
 • Ett växande ekonomisk klyfta mellan de som har en högre utbildningsnivå och de som inte har det.
 • I de flesta länderna har ungdomar en högre utbildningsnivå än sina föräldrar. Undantagsländer är Sverige, Norge, Tyskland och Estland.
 • Över 4,5 miljoner universitetsstudenter studerar utanför sina hemländer.
Ladda ner hela rapporten.
Nedan ser du ett bildspel med ett utval av de viktigaste trenderna.


torsdag 11 september 2014

Dansk strategi för 100% open access 2022

Open_Access_PLoS.svg by PGRsOnline, on Flickr
CC BY-NC-SA Some rights reserved by PGSsOnline
Den danska utbildningsministern, Sofie Carsten Nielsen, står bakom en nationell strategi med målet att all offentligt finansierad forskning ska vara tillgänglig för alla senast år 2022 enligt principen open access. Delmålet är att 80% av alla forskningsartiklar ska vara öppna redan 2017. Detta ligger i linje med många andra europeiska länder som satsar på att tillgängliggöra offentligt finansierad forskning. Nu bildas en bred styrgrupp med representanter från regeringen, lärosäten och andra intressenter.

Läs mer i artikeln 100% Open Access in 2022: Denmark sets out ambitious targets.

onsdag 10 september 2014

Open Networked Learning - öppen kurs om IT och lärande

Networked Teacher Diagram - Update by courosa, on Flickr
Creative Commons Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 Generic License  by courosa

Karolinska Institutet och Lunds Universitet erbjuder en öppen nätbaserad kurs för lärare, och IKT-pedagoger inom högre utbildning, Open Networked Learning. Kursen ger praktisk erfarenhet av pedagogisk tillämpning av digitala verktyg och lärmiljöer med fokus på kollaborativt lärande. Deltagarna arbetar i virtuella grupper med möjlighet att prova olika moment, läsa aktuella artiklar, reflektera och skapa egna lösningar kopplat till egen undervisning.

- ONL is for course designers, educational developers, learning technologists and teachers in HE who would like to learn more about Open Networked Learning. The course models the use of freely available social media tools and a platform that does not require extensive technical expertise to be mastered and implemented. Our focus is the design and how the available digital technologies can support this to extend opportunities for engagement, connection and learning.

Kursens innehåll:
 • Connecting and networking
 • Digital literacy
 • Collaborative learning and communities
 • Flexible learning
 • Open educational practices
 • Supportive learning environments
 • Open Networked Learning – future perspectives
Kursen fungerar på två nivåer. För anställda vid Lunds universitet och Karolinska Institutet ingår kursen i den universitetspedagogiska utbildningen och ger högskolepoäng medan externa deltagare
får endast ett certifikat för genomförd kurs. Kursen startar 20 oktober och fortsätter i 9 veckor.

Anmälan - Externa deltagare, Lunds universitet, Karolinska Institutet

tisdag 9 september 2014

Svenska MOOCs på gång

Studying by wabbit42, on Flickr
Creative Commons Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 Generic License  by wabbit42

De första svenska MOOCs (Massive Open Online Courses) börjar komma igång. Först ut är Karolinska Institutets kurser i den globala plattformen edX som startar denna vecka: Behavioral Medicine: A Key to Better Health samt Explore Statistics with R. Senare under hösten startar ytterligare två kurser från KI: An Introduction to Global Health och Pragmatic Randomized Controlled Trials in Health Care. Till våren kommer även öppna kurser från Lunds universitet via konsortiet Coursera.

Mittuniversitetet lanserar också sin första MOOC, Digitalkonstruktion med VHDL, som börjar 22 september och som ingår i projektet Flex med målet att göra avancerade datautbildningar tillgängliga för alla. Kursen är öppen för alla men ger inga högskolepoäng. Redan nu har flera hundra deltagare från hela världen anmält sig till kursen.

- I projektet kommer det att erbjudas fler avancerade kurser inom inbyggda system och sensorteknik i MOOC-format. Kurserna är kopplade till den forskning som bedrivs inom forskningscentret STC på Mittuniversitetet och tack vare det erbjuds kursdeltagarna gästföreläsningar från industrin och andra forskningsinstitut som är specialister inom sina områden.

måndag 8 september 2014

Lärare positiva till IKT men saknar stöd

Virtual Classroom - Year 12 by Mr Ush, on Flickr
Creative Commons Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 Generic License  by Mr Ush

En ny rapport (white paper) av Sanoma Learning, Unlocking the potential of digital learning, har undersökt attityder till IKT och lärande bland lärare och rektorer från skolor i Sverige, Finland, Polen, Nederländerna och Belgien. En stor majoritet av de tillfrågade var positiva till digitaliseringens möjligheter att bidra till att höja elevernas engagemang och därmed förhöjd måluppfyllelse samt ge vissa effektivitetsförbättringar. Viljan att använda IKT i undervisningen är stor men många saknar tydliga strategier för implementering, stöd, kompetensutveckling och har bristfällig infrastruktur i skolan. Nyckeln är att skapa de rätta förutsättningarna och för det krävs långsiktig planering och strategiska satsningar.

- These European findings indicate that digital learning has tremendous potential to improve learning outcomes, raise student motivation and support teachers in their work. The report gives food for thought to the key players in European education by clarifying how implementation of digital learning can be accelerated. Digital learning can help students and teachers to achieve better results and each child to reach their full potential.

fredag 5 september 2014

Lärare i den uppkopplade skolan

Bild: Gleerups Utbildning AB
Ytterligare en intressant bok som handlar om skolans digitalisering har kommit ut. Den heter Lärare i den uppkopplade skolan (Gleerups) och handlar om hur dagens digitala medier påverkar undervisning och lärande. Användning av digitala medier är inte längre något som drivs av skolans eldsjälar men berör hela skolan och alla ämnen. Inköp av datorer eller plattor ger ingen effekt utan att man först diskuterar lärarens roll och utgår från pedagogiken.

- Boken innehåller aktuella studier som bygger på empirisk forskning, där implikationerna för pedagogens roll i undervisning står i fokus. I de olika kapitlen diskuteras hur kunskapssynen och därmed lärarrollen behöver förändras för att få ut det man vill av aktiviteter som bygger på användning av digitala medier. Digitaliseringen är här för att stanna, frågorna i dag rör hur de blir produktiva och inspirerande i skola och utbildning.

Tekniken är inte längre ny men utvecklar sig i en allt snabbare takt. Läraren är inte längre den självklara faktakällan eftersom information är tillgänglig överallt men utmaningen ligger i att hjälpa elever att hitta, sortera och kritiskt granska det de hittar på nätet.

Boken består flera kapitel under 4 huvudområden:
 • Lärare och elever i designade områden
 • Lärpraktiker utmanas
 • Spela och lära: myter och möjligheter
 • Teknologier och lärande: en utbildningshistorisk berättelse
Boken har skrivits av flera framstående forskare och pedagoger med Annika Lantz-Andersson och Roger Säljö som redaktörer.

Läs ett smakprov från boken.

torsdag 4 september 2014

Konferens om digital examination


Många lärosäten testar olika former av digital examination men det finns fortfarande många frågor att lösa, inte minst kring identitetskontroll och säkerhet. Konferensen Digital examination i högskolan som äger rum i Stockholm 26 - 27 november har som tema kvalitativa examinationer inom rättssäkerhetens ramar. Hur kan vi använda examination som ett pedagogiskt instrument? Under konferensen får du höra praktiska erfarenheter om olika former av digital examination från bl a Högskolan i Sør-Trøndelag i Norge, Göteborgs universitet, Lunds universitet och Högskolan Halmstad.

Konferensen tar upp följande frågor:
 • Hur garanterar vi rättssäkerheten vid examinationer på campus och på distans?
 • Hur innovativa får vi vara i examinationens utformning?
 • Strategier för att förhindra fusk
 • Vilka kryphål finns i systemen som påverkar rättssäkerheten?
 • Administrativa och ekonomiska effekter med digitala tentor
 • Så skapar du bedömningsunderlag för examination i en digital miljö
 • Hur examinera det muntliga språket via nätet?
Jag kommer att presentera alternativa former för bedömning och validering.

Mer information och länk till anmälan.

onsdag 3 september 2014

Rum för aktivt lärande

Rum för aktivt lärande var en konferens som hölls i Uppsala14-15 augusti som handlade om hur vi skapar stimulerande lärmiljöer som främjar kollaborativt lärande. Representanter från 27 svenska lärosäten fick höra inspirerande föreläsningar om goda exempel och diskuterade möjliga lösningar. Ett resultat av konferensen var att starta ett nätverk för erfarenhetsutbyte och diskussion med sajten Rum för aktivt lärande som bas.

- Symposiet avslutades med att ett nätverk kring rum för aktivt lärande bildades. Nätverk är tänkt att genom liknande symposier i framtiden regelbundet följa och informera om utvecklingen kring modern pedagogik och den samlade kunskapen om betydelsen av den fysiska miljön för lärandet. Tanken är att denna webbplats under hösten byggs om till att bli nätverkets digitala nav.

Fyra föreläsningar från konferensen spelades in:
Som smakprov kan du titta på David Langleys presentation om konceptet Active Learning Classroom som han har tagit fram vid University of Minnesota.