tisdag 26 september 2017

Mobiler i klassrummet - ny avhandling


Mobiler i klassrummet är en återkommande debattfråga som alltid får mycket medieuppmärksamhet och skapar en hel heta känslor. Men hur ser verkligheten ut i klassrummet och är mobiler egentligen bara störande element eller kan de bidra till lärande? Det är ämnet för en ny avhandling av Torbjörn Ott vid Göteborgs universitet, enligt en artikel i Forskning.se, Smarta telefoner utmanar lärarens roll i klassrummet. Det kan tyckas konstigt att så många skolor ger sina elever plattor eller datorer men inte ser att elevernas mobiler kan ofta fylla samma funktion. Kanske för att mobilen inte kan kontrolleras av skolan på samma sätt. Enligt Torbjörn Ott:

- Mobiltelefoner i skolan utmanar skolans monopol på att tillhandahålla teknologi som används för lärande. Det skapar problem eftersom skolan då inte kan ha inflytande på hur teknologin ska användas. Även om lärare inte uppmuntrats att stödja elevers användning av mobiltelefoner i sin undervisning visar min avhandling att elever och lärare ändå använder telefonerna som en resurs i skolan.

Avhandlingen visar att i många klassrum används mobilerna för att räkna, slå upp ord, diskutera uppgifter osv. Dessutom använder många lärare sina mobiler i klassrumssammanhang, till exempel för att skapa interaktivitet via quizzar. 

Läs avhandlingen: Mobile phones in school: From disturbing objects to infrastructure for learning.

måndag 25 september 2017

Barn, unga och dold reklam - ny bok


Barn och ungdomar utsetts för alltmer sofistikerad marknadsföring och dolda reklam, ofta i form av populära personer i sociala medier som rekommenderar olika produkter. En ny bok, Marknadsmässig kurragömmalek? Barn, unga och dold reklam, som ges ut i samarbete mellan Nordicom och Statens medieråd, diskuterar detta utifrån olika perspektiv: forskarens, journalistens, branschens och barnens. Boken lanseras denna vecka under Mediedagarna i Göteborg men du kan också ladda ner den gartis som pdf-fil (se nedan).

Barn är ofta trötta på vanliga reklam men har svårt att upptäcka de dolda budskapen som finns i sociala medier. Enligt ett pressmeddelande från Statens Medieråd, Syftet med dagens reklam är att uppfattas som allt annat… än just reklam!

En typ av dold marknadsföring som växer kraftigt är den som sker via en social medieprofil där innehållet är mer personligt än redaktionellt.
- Mellan 2015 och 2016 ökade influencer marketing med 40 procent. Innehållet ska upplevas som någons personliga rekommendation, vilket gör det svårt att uppfatta som marknadsföring, säger Ulf Dalquist, forskningschef vid Statens medieråd.


Ladda ner antologin i pdf-format: Marknadsmässig kurragömmalek? Barn, unga och dold reklam

lördag 23 september 2017

Gratis e-möten med Webroom

Webroom är ett gratis och enkelt e-mötesverktyg med video, ljud och chatt samt kollaborativ whiteboard, skärmdelning och fildelning. Du kan också skapa flera rum för grupparbete. Att starta ett möte är enkelt - du loggar in, skapar ett nytt möte och sedan bjuder du in dina kollegor via e-post och de kommer direkt in i rummet. Tjänsten fungerar i Chrome eller Firefox.

Webroom verkar vara ett utmärkt alternativ för grupparbete, projektmöten och återkoppling. Det som saknas är möjlighet till inspelning.

fredag 22 september 2017

SUNETdagarna och ITHUs höstmöte


SUNET (Swedish University computer Network) ordnar sin höstkonferens på KTH i Stockholm 16-19 oktober. Konferensen riktar sig mot alla som arbetar med IT-frågor vid svenska lärosäten och programmet innehåller många föreläsningar och workshops. Temat för konferensen är verktyg för samverkan.

- Ämnen som dyker upp under föreläsningarna är bland annat molnlagring och datasäkerhet, MSB och FRA och för er som inte kommit igång med PGP finns här möjligheten att skapa nycklar och lära sig mera.

Vi kommer även att få färska nyheter från WiFi-världen och en uppdatering om vad som händer på WLAN fronten. Dessutom kommer Dianne Scholl, som är chefsutvecklare på Roaring Penguin, att prata om hur vi bekämpar spam.Samtidigt har ITHU (Nätverket för IT inom högre utbildning) sitt eget höstmöte 16-17 oktober på samma ställe, integrerat med Sunetdagarna. Målgruppen är främst IKT-pedagoger. Frågor som kommer att behandlas är samarbete, informationssäkerhet, integrationer samt stöd och utbildning. Dessutom får du delta i stafettdialoger om ”ny teknik för ny pedagogik”.

ITHU-mötet innehåller bland annat:
 • Säkerhet kring LMS och kringliggande system. LIS – ledningssystem för informationssäkerhet
 • Sunet’s utbildningsstödjande tjänster och vilken support och utbildning som kommer att erbjudas på dessa
 • Stefan Hrastinski, professor och chef för avdelningen Teknik för lärande kommer att delta
 • Stafettdialoger kommer att ske tisdag eftermiddag där era aktuella frågor från lärosätena har möjlighet att få gehör

torsdag 21 september 2017

Öppen nätkurs i validering

Skolverket erbjuder en gratis öppen nätkurs, Valideringsarbete i teori och praktik – en introduktion, för alla som arbetar med vägledning, antagning och bedömning av kompetens. Syftet med utbildningen är att öka din kompetens att kartlägga och bedöma individers kompetens och under kursen får du flera praktiska verktyg som ger stöd i valideringsprocessen. Du kan följa kursen helt i din egen takt och du kommer att arbeta med verklighetsnära fallstudier.

- Följ fyra individer som på olika sätt behöver validering för att komma vidare i sina yrkesroller. Utbildningen är uppbyggd kring olika scenarier med filmer, teorier och praktiska moment. Under utbildningen får du, som arbetar med antagning, kartläggning, bedömning eller vägledning, en helhetsbild av validering och möjlighet att fördjupa dig i kartläggnings- och bedömningsarbetet. Du får även en bild av olika sammanhang där verktyget validering kan användas och vilka bedömningsgrunder som är mest lämpliga inom olika sektorer.

tisdag 19 september 2017

Nitusdagarna - konferens om lärcentra och högre utbildning

Organisationen för kommunala lärcentra, NITUS, arrangerar sin höstkonferens vid Umeå universitet 21-22 november.

På programmet står bland annat:
 • Få information om tre lärosätens (Umeå, Luleå tekniska, och Mittuniversitetet) syn på tillgänglig högre utbildning
 • Möta ansvariga för några olika utbildningsprogram som har upplägg för att kunna läsas utanför campus 
 • Besöka Learning Space UB och Vardagsrummet – för inspiration till rum för lärande
 • Ta del av forskning kring distans-, flexibla- och utlokaliserade utbildningar
 • Möta representanter från kompetensplattformarna i Norrbotten och Västerbotten
Programmet och anmälningsformuläret är inte helt klara än men publiceras inom kort.

lördag 16 september 2017

Peergrade - verktyg för studentåterkoppling

Peergrade är ett nätbaserat verktyg för att organisera återkoppling på inlämningsuppgifter mellan studenter. Principen är att läraren ger en inlämningsuppgift och specificerar bedömningskriterierna som studenterna ska använda när de ger återkoppling på varandras arbete. Studenterna lämnar in sina uppgifter i Peergrade och systemet sedan fördelar uppgifterna så att varje student får bedöma någon annans arbete efter gällande kriterier. Läraren får sedan en översiktsrapport om processen med statistik och kan sedan gör egna bedömningar. Peergrade kan dessutom integreras i de flesta lärplattformar som t ex Moodle, Canvas, Blackboard, Its learning.

Peergrade är gratis i sin basform men det finns så klart en betalversion med högre lagringskapacitet osv. Titta på filmen för en kort introduktion.

fredag 15 september 2017

Proposition om digitalisering av nationella prov

De nationella proven i skolan ska digitaliseras. Det aviserar regeringen i propositionen Nationella prov – rättvisa, likvärdiga, digitala, som nu överlämnas till riksdagen. Syftet är ökad likvärdighet i betygssystemet och en effektivare hantering av de nationella proven.

För att öka likvärdigheten i betygssättningen föreslår regeringen att resultatet på nationella prov särskilt ska beaktas vid betygssättning.

Regeringen bedömer också att de nationella proven och bedömningsstöden ska digitaliseras. Digitaliseringen ska göra att hanteringen av kunskapsbedömning och betygssättning blir mer effektiv, vilket i sin tur minskar lärarnas arbetsbörda och frigör mer tid till undervisning. Som ett första steg bör uppsatser och andra uppgifter som prövar skriftlig framställning göras på dator.

Regeringen bedömer vidare att de nationella proven ska avidentifieras och att någon annan än den undervisande läraren ska bedöma elevernas provlösningar.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 29 juni 2018. Det första steget är att uppsatsdelarna i nationella prov i svenska, svenska som andraspråk och engelska skrivs på dator redan från och med höstterminen 2018.

– Digitalisering av de nationella proven är en viktig och efterlängtad modernisering. Vi stärker också likvärdigheten i betygssättningen. Förslagen kommer att ge mer rättsäkerhet för eleverna och minskad administrativ börda för lärarna, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström.

torsdag 14 september 2017

Öppna lärresurser - ny internationell rapport

CC BY Some rights reserved by Commonwealth of learning
Organisationen Commonwealth of Learning, i samarbete med UNESCO, den slovenska regeringen och med stöd av Hewlett Foundation har tagit fram en kartläggning och analys av den globala utvecklingen inom öppna lärresurser (Open Educational Resources, OER). OER Global Report 2017 är resultatet av två globala undersökningar samt flera regionala samråd under det senaste året.

Enligt Professor Asha Kanwar (COL President):

- The report is a rich source of information that will help shape our strategies and approaches to mainstreaming OER in the future. There has been growing interest in OER since the 2012 Paris OER Declaration. Many more countries are now considering the development and adoption of OER policies.

Kopplat till rapporten finns en handlingsplan för myndigheter och utbildningsorganisationer som ger konkreta förslag om hur öppna lärresurser kan integreras i den ordinarie verksamheten, Open Educational Resources: From Commitment to Action

Ladda ner rapporterna som pdf-filer: 

onsdag 13 september 2017

Norsk digitaliseringsstrategi för högre utbildning

Norska Kunnskapsdepartementet (motsv Utbildningsdepartementet i Sverige) har publicerat en digitaliseringsstrategi för högre utbildning, enligt en nyhet från Norgesuniversitetet, Ny strategi for digitalisering i høyere utdanning. Strategin är mycket ambitiös och omfattar rekommendationer för studenter, lärare, forskare, ledare på alla nivåer samt data, infrastruktur och administrativa systemer. Stor vikt läggs på kompetensutveckling för lärare:

- For lærerne, altså alle som underviser i høyere utdanning, legges det vekt på at de skal ha utdanningsfaglig kompetanse til å lede læringsarbeid i digitale omgivelser og et bredt tilbud av digitalt støttede metoder for planlegging og gjennomføring av utdanningen samt samspill med studenter og kolleger.

Ett nytt nationellt organ ska skapas för att främja kvalitetsutveckling i högre utbildning och såväl Norgesuniversitetet som Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) kommer att ingå i det nya organet.

måndag 11 september 2017

Verktyg för kollaborativa tankekartor och diagram

Det finns flera bra verktyg för att skapa tankekartor (mindmaps) och diagram tillsammans med kollegor. Två bra verktyg heter  Cacoo och XMind som hjälper dig och dina kollegor skapa färgrika diagram, flödesschema och tankekartor. Allt lagras i molnet och tidigare versioner sparas automatiskt men du kan förstås även ladda ner dina diagram. Bägge verktyg innehåller många mallar så du kan skapa proffsiga bilder direkt. XMind kan även skapa Ganttdiagram för projektplanering.

Jag har tidigare tipsat om andra verktyg inom samma område: Mindmeister, Popplet och Coggle.

Titta på introduktionsfilmer för Cacoo och XMind.fredag 8 september 2017

Regeringen satsar på lärcentra i budgetpropositionen


Regeringens budgetproposition innehåller en tydlig satsning på kommunala lärcentra. Det innebär 50 miljoner kronor 2018 och sedan 70 miljoner kronor årligen som betalas som statsbidrag till kommuner för att etablera och utveckla lärcentra. Lärcentra ska ge stöd för lärande på hemmaplan och erbjuda tillgång till olika utbildningsnivåer från komvux till högskola. Lärcentra ska erbjuda en mötesplats för studerande där de får råd, stöd och framför allt ett socialt sammanhang i sina studier.

- Människor ska kunna utvecklas och deras kompetens ska kunna svara upp mot efterfrågan på arbetsmarknaden. För att det ska vara möjligt behövs en bra pedagogisk infrastruktur, och ett utbud av utbildningar som är anpassade till arbetsmarknadsbehovet och efterfrågan från vuxna studerande. Tillgång till utbildning nära individen, såsom lärcentra, behöver därför främjas.

Läs nyheten från Regeringskansliet, Lärcentra för livslångt lärande i hela landet.

torsdag 7 september 2017

"Molntjänster är inte neutrala" - ny avhandling


Molntjänster, där tjänsten är webbaserad i stället för att ligga på din dators hårddisk, används av allt fler organisationer inom utbildning. Tjänster som Google Suite for Education, Dropbox och iCloud används flitigt och ses av många som en självklarhet. Men en ny avhandling, Cloudy talks: Exploring accounts about cloud computing, av Maria Lindh (Högskolan i Borås) ifrågasätter molntjänsternas image som neutrala lagringsplatser. Det finns också starka kommersiella intressen.

Problemet är att molntjänsterna tillhör stora företag som tjänar pengar på reklamintäkter och att användarnas data samlas och analyseras. Molntjänster ger skolor och lärare tillgång till verktyg och lagringsmöjligheter som inte skulle vara möjliga på lokal nivå och prislappen är oftast gratis. Samtidigt varnar Maria i en intervju med Biblioteksbladet att många har anammat molntjänster utan närmare granskning.

- Så varför är vi då så okritiska när det kommer till molntjänsterna? Maria Lindh menar att det delvis handlar om rädslan att halka efter, bli omsprungen, oavsett om man är privatperson eller en skolorganisation. I Googles PR-material har utility-retoriken den senaste tiden fått lämna rum för ett annat spår: molntjänsterna ska nu ”revolutionera” våra liv. Och vem vill missa det?

tisdag 5 september 2017

Internetdagarna 2017


Konferensen Internetdagarna 2017 äger rum på Stockholm Waterfront 20-21 november. Konferensen är en viktig mötesplats för alla som arbetar med internet och självklart finns det en hel del för lärare och utbildningsledare. Konferensen hålls för 18:e året i rad och det omfattande programmet innehåller både spännande internationella huvudtalare och många parallella sessioner, bland annat Vad innebär digital kompetens i skolan? Skolans digitala infrastruktur, Fake news, filterbubblor och fakta som försvann, 10 år med sociala medier, Digitalt först - hur utvecklar vi digitalt sen? Se hela programmet.

Om du anmäler dig före 30 september får du ett rabatterat pris på 1000 kr per dag, annars kostar biljetterna 1250 kr per dag.

måndag 4 september 2017

Elever tränar källkritik

Under veckan har cirka 11 000 högstadie- och gymnasieelever arbetat med kritisk granskning av sina nyhetsflöden, enligt ett reportage av SR Vetenskapsradion, Skolelever lär sig källkritik och visar hur falska nyheter sprids. Eleverna väljer ut nyheter som de ser under veckan i olika sociala medier och sedan undersöker nyheternas trovärdighet genom att leta efter bevis i andra källor och titta närmare på avsändarens bakgrund. Initiativet ingår i ett forskningsprojekt vid Uppsala universitet och elevernas arbete kommer att analyseras.

- Veckans övningar handlar alltså inte bara om att ungdomar ska träna sig i att granska nyheter kritiskt. Det handlar också om att forskare ska få mer kunskap om var någonstans ungdomar tar del av nyheter. På så sätt vill de se hur trovärdiga och mindre trovärdiga nyheter sprids.


Lyssna på radioreportaget här.

fredag 1 september 2017

Zencastr - webbinspelning med studiokvalitet

När du spela in intervjuer med kollegor och experter på distans kan ljudkvaliteten variera på grund av dåliga uppkopplingar. Ett nytt alternativ är ett verktyg som heter Zencastr. Zencastr spelar in varje deltagares ljud lokalt med studiokvalitet och sedan laddar upp varje ljudfil till Dropbox därifrån du kan hämta filerna och mixa din inspelning till en färdig podcast. Du kan sedan lägga in andra spår på inspelningen som t ex musik. Gratisversionen låter dig spela in max två gäster och du kan spela in upp till 8 timmar per månad. För flera finesser får du förstås betala.

torsdag 31 augusti 2017

Digikoll - ny svensk öppen kursplattform för lärare

Digikoll är en ny svensk kursplattform som erbjuder öppna fortbildningskurser för lärare som vill utveckla sin digital kompetens och intergrera digitala verktyg i sin undervisning på ett pedagogiskt sätt. Just nu är alla kurser öppna och gratis för alla som skapar ett konto men längre fram kommer en del mer avancerade funktioner att introduceras mot betalning.

- Vi vänder oss till dig som utbildar andra, eller planerar att göra detta, och som använder eller vill använda IT-stöd för undervisning och lärande. Ett digitalt kollegium där du får tillgång till fortbildning och kan dela dina idéer och tankar med andra pedagoger när det passar dig.

Plattformen har redan nu ett brett sortiment kurser inom följande kategorier:
När du har loggat in har du tillgång till alla kurser, kursmaterial och övningar. Varje kurskategori innehåller flera delkurser och det finns material i varje kurs på 6 olika nivåer. När du klarar en kurs får du en badge (digitalt certifikat) men vill du bli examinerad och få ett personligt kursbevis eller få dina kunskaper validerade innan du börjar, kommer Digikoll att ta en avgift för det (läs Examination och kursbevis). Dessutom får du vara med i ett digitalt kollegium; en lärande gemenskap av professionella pedagoger som tillsammans vill lära sig mer om hur IT kan användas som stöd för lärande och undervisning.

Digikoll på Facebook.


onsdag 30 augusti 2017

Connect - på väg mot framtidens sociala medier?

Etablerade sociala närverk får snart konkurrens från nya håll med innovativa lösningar som kombinerar sociala nätverk med virtuella världar, underhållning och musik. En sådan tjänst är österrikiska Connect som just nu lanseras på crowdfundingsajten KickStarter. Du kan kommunicera med alla dina vänner i Connect på många sätt (meddelanden, filmer, bilder osv till en, flera eller alla vänner) med till skillnad från Facebook så krypteras all kommunikation punkt-till-punkt. Det betyder att Connect kan inte lagra eller analysera din kommunikation, en klar fördel mot många av dagens sociala medier. Dessutom får du ange hur länge dina inlägg ska gälla och när de kommer att raderas helt.

Connect erbjuder också tillgång till virtuella miljöer där du kan lyssna på musik, titta på filmer och framför allt spela spel, till exempel via PlayStation. Möjligheter att handla via plattformen är förstås stora. Tita på introduktionsfilmen nedan och se vad du tycker. Ett exempel på framtidens sociala medier kanske?

tisdag 29 augusti 2017

ViLär - konferens om arbetsintegrerat lärande

Konferensen ViLär, om arbets- eller verksamhetsintegrerat lärande, äger rum 7-8 december vid Högskolan Väst i Trollhättan. Konferensen samlar utbildare, forskare och beslutsfattare från högre utbildning, näringsliv och offentlig verksamhet för erfarenhetsutbyte kring lyckade samverkansprojekt och innovativa utbildningar.

- Arbets- eller verksamhetsintegrerat lärande (work-integrated learning) är ett samlingsbegrepp för de pedagogiska modeller som bygger på samverkan och integration mellan högre utbildning och arbetsliv. Inom detta kunskapsfält finns pedagogiska utmaningar som är gemensamma för verksamhetsförlagd utbildning (VFU), cooperative education (Co-op), mentorskapsprogram, fadderföretag samt andra former av samverkan mellan högskoleutbildning och arbetsliv.

Konferensens huvudtalarna är Kristina Edström, Spänningen mellan akademiska och professionella värden i ingenjörsutbildningen, och Julianne Cheek, Using workplaces as places of learning. Whose needs? Whose agenda? And who says?

Bidrag till konferensen måste skickas in senast 13 oktober, se Call for papers.

måndag 28 augusti 2017

Textning av filmer med Amara

Verktyget Amara gör det enkelt att lägga till textning av filmer på nätet. Du kan också texta filmer på flera språk tillsammans med kollegor eller i samarbete med Amaras nätverk av översättare. Du kan gå med i detta nätverk och texta befintliga utbildningsfilmer i många globala samlingar till valritt språk, t ex lägga in svensk textning på TED-föreläsningar osv.

- Amara is home to an award winning subtitle editor that makes it easy to caption and translate video. Amara also hosts volunteer localization & accessibility communities, and offers professional tools and services for subtitles.

Amara är en icke-vinstdrivande organisation vars mål är att göra utbildningsfilmer mer tillgängliga.

lördag 26 augusti 2017

Automatisk översättning för webbmöten

De flesta internationella möten och webbinarier hålls på engelska men det betyder oftast att deltagare från engelskspråkiga länder hörs mer än andra. Tänk om man kunde erbjuda simultantolkning i alla möten så att alla kan prata fritt på sitt eget språk. Drömmen om automatisk tolkning kommer allt närmare och även om det fortfarande finns brister så förbättras tekniken hela tiden.

Translate your world (Tywi) erbjuder ett e-mötessytem med ett verktyg för nästan simultantolkning mellan 78 olika språk. Tekniken använder en kombination av flera befintliga översättningstjänster som Google Translate, Microsoft, Yandex m fl och därmed lovar bättre översättning. Det betyder att du kan hålla ett webbinarium och erbjuda tolkning till flera språk, antingen som textning eller talsyntes. Verktyget kan även användas  tillsammans med befintliga e-mötessystem som Skype, Adobe Connect, Webex m fl.

Principen är att Tywi först översätter vad du säger till text, sedan översätts texten till ett annat språk och till slut läses texten upp på det andra språket med talsyntes. För att det ska fungera bra behöver alla tala tydligt och undvika slanguttryck, ordvitsar osv. Du kan träna systemet att förstå din röst bättre genom att träna systemet i förväg och man kan även lägga in facktermer som systemet behöver kunna.

torsdag 24 augusti 2017

Translanguaging - flerspråkighet som resurs

I alla klassrum finns det elever som kan andra språk än svenska. Kan vi använda deras språkkunskaper som en resurs för lärande och lyfta fram flerspråkighet som något berikande? Förr fick man inte prata andra språk i skolan men dagens forskning visar att flerspråkighet bör i stället uppmuntras. Translanguaging är ett ganska nytt begrepp inom pedagogik som går ut på att använda alla språk i klassrummet och visa att alla språk är lika viktiga för elevernas lärande.

Ett filmreportage på Lärarkanalen, Flerspråkighet som resurs, berättar Gudrun Svensson, universitetslektor vid Linnéuniversitet, och Anna Kaya, nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) vid Stockholms universitet, om hur translanguaging fungerar och ger exempel från ett aktuellt projekt på en skola i Växjö.

tisdag 22 augusti 2017

EdTech Sweden 2017

Konferensen EdTech Sweden 2017 hålls i Stockholm 24 oktober med temat "the learning economy". Konferensen är en mötesplats för företag och entreprenörer inom utbildningsteknologi samt representanter från skolor, högskolor, myndigheter, kommuner och landsting.

- Education is no longer an isolated event, but a lifelong learning opportunity. How can we optimize our efforts to continuously build on and develop our knowledge and talents? At EdTech Sweden 2017, we will bring focus to the structures, technologies and formats that enable lifelong learning while highlighting the major players in edtech today. We have chosen to divide the day into four areas all addressing different topics related to The Learning Economy.

Årets konferens har fyra spår:
Huvudtalarna är Joel Hellermark (Deep Learning and Personalized Education), Carl Heath (Rise Interactive), David Black-Schaffer (ScalableLearning and the Flipped Classroom), Lisa Lindström, (CEO, Doberman).

måndag 21 augusti 2017

För mycket engelska i norsk högre utbildning menar Språkrådet

Norska Språkrådet är kritisk till en överdriven användning av engelska inom högre utbildning och menar att det kan påverka utbildningskvaliteten eftersom många studenter inte är tillräckligt bra i engelska. Enligt en artikel av norska NRK, Kritiserer universitet for overdriven engelskbruk, finns det allt fler kurser där kursmaterialet ärhelt  på engelska och de vill se en bättre balans mellan engelska och norska eftersom de flesta studenterna ska sedan komma ut i den norska arbetsmarknaden.

Enligt Ole Våge, seniorrådgivare på norska Språkrådet:

- Vi er særleg bekymra for nye studentar som møter nesten heile pensumet på engelsk. Vi er usikre på læringsutbyttet, det er ikkje sikkert alle er gode nok i engelsk.

Varken studentorganisationer eller universiteten är särskilt bekymrade över utvecklingen och menar att balansen idag är bra. 

söndag 20 augusti 2017

Samarbeta smartare med digitala verktyg

Om du letar efter digitala verktyg som du kan använda i klassrummet, distansutbildning eller i samarbete med kollegor kan du hitta många bra förslag i vår guide Samarbeta smartare (Linnéuniversitetet). Verktygen har samlats under ett flertal flikar med funktionsrubriker som skriva tillsammans, gemensam arbetsyta, samla, planera, bevaka, spela in, nätverk m fl. För varje verktyg finns en kort beskrivning om funktion och användningsområde samt en kort introduktionsfilm.

Guiden finns även på engelska.

torsdag 17 augusti 2017

Alla norska böcker före 2000 snart på nätet

Bild: Nasjonalbiblioteket
Nationalbiblioteket i Norge har snart genomfört sitt ambitiösa projekt att digitalisera alla böcker som har getts ut i landet fram till år 2000, enligt en artikel och radioreportage av Sveriges Radio Kulturnytt, Norge digitaliserar historisk bokutgivning. Böckerna är fritt tillgängliga men kan inte laddas ned, du får bara läsa på nätet. Det betyder att tusentals böcker blir nu tillgängliga som annars inte går att köpa bortsett från på antikvariat. Du kan också söka i databasen.

Projektet har lyckats mest på grund av att de har endast haft en part att förhandla med när det gäller upphovsrättsliga frågor. Enligt Roger Jøsevold Nationalbiblioteket:

- Vi kan förhandla med en part, i det här fallet Kopinor, som klarerar alla rättigheter; med norska upphovsrättsinnehavare, med förläggare, med utländska upphovsrättsinnehavare och med så kallade "orphaned works". Det gör det enkelt att få till ett avtal när man den typen av uppslutning från upphovsrättsinnehavarna.

Nästa uppgift i projektet är att börja digitalisera alla norska tidskrifter. Lyssna här på radioreportaget.

onsdag 16 augusti 2017

Kreativa sätt att använda Padlet i din undervisning

Padlet är ett av mina favorita verktyg och fungerar som en webbaserad anslagstavla för anteckningar, bilder, filer, länkar mm. Det kan användas både i klassrummet och på distans och en ny artikel, 30 creative ways to use Padlet for teachers and students, ger praktiska råd om hur du kan använda Padlet i din undervisning.

Här hittar du tips om hur du kan använda Padlet för t ex brainstorming i klassen, samla in frågor under en genomgång, skapa litteraturlistor, samla klassens lektionsanteckningar på ett ställe, samla in förslag eller återkoppling, frågor och svar, skapa en gruppsida och mycket mer.

måndag 14 augusti 2017

Gratis videoredigeringsverktyg - OpenShot

Om du vill redigera filmer men vill inte investera i någon av de kommersiella verktygen på marknaden kan OpenShot Video Editor vara en bra lösning. OpenShot är ett gratis, open source program som låter dig redigera filmer och lägga till många snygga effekter, t ex animeringar, titlar, 3D-animeringar, obegränsat antal spår mm. Verktyget fungerar på PC. MAC och Linux.

Titta på denna introduktionsfilm.

tisdag 11 juli 2017

Hur får ut jag mer av en konferens?

Mingling by Alaska Library Association, on Flickr
Att gå på konferens ger dig många möjligheter att skapa kontakter, lär dig mer om ditt område och diskutera aktuella frågor. Men många tar inte chansen och i stället bara pratar med sina kollegor eller använder pauserna till att svara på e-post.

Lisa Nielsen har skrivit en kort guide till hur du kan få ut mer från en konferens, 12 Tips for Connecting at Education Conferences. Bland dessa tips finns följande:
 • Varför deltar du i konferensen? Skriv ner ditt syfte i förväg och fokusera ditt deltagande.
 • Tänk på en kort och tydlig formulering som beskriver ditt jobb. En beskrivning är bättre än bara en torr titel.
 • Skapa kontakter i förväg. Ta kontakt med intressanta delagare och föreslå ett möte under konferensen.
 • Kom tidigt till de viktigaste sessionerna och ta kontakt med andra. Fråga varför de är intresserade, försöka skapa en grupp som kan diskutera under kafferasten osv.
 • Använd visitkort och följ upp alla kontakter med ett kort mejl efter konferensen (gärna med en fråga om samarbete eller tips om en artikel osv).
 • Delta i konferensens sociala medier, t ex Twitterflöde. Här kan du ställa och svara på frågor, ge tips, kommentera osv)
Bild:"Mingling" (CC BY-NC-SA 2.0) by Alaska Library Association


onsdag 5 juli 2017

OECD-handbok om innovativa lärmiljöer

CC BY-NC-ND 3.0 IGO by OECD
Hur bygger vi fysiska och digitala lärmiljöer så att de främjar lärande? Hur tar vi reda på om digitala verktyg och prylar verkligen bidrar till lärandet? OECD har publicerat en guide till innovativa lärmiljöer som svarar på dessa frågor, OECD Handbook for Innovative Learning Environments.

Boken delas upp i följande kapitel med både teoreti och praktiska exempel:
 • The principles of learning to design learning environments
 • The OECD “7+3” framework for innovative learning environments
 • Learning leadership and evaluative thinking
 • Transformation and change in learning ecosystems
Enligt Andreas Schleicher, OECD Director for Education and Skills:

- If there has been one lesson learnt about innovating education, it is that teachers, schools and local administrators should not just be involved in the implementation of educational change but they should have a central role in its design.
 
Referens
OECD (2017), The OECD Handbook for Innovative Learning Environments, OECD, Publishing, Paris, http://dx.doi.org/9789264277274-en.

måndag 3 juli 2017

Konferens om yrkeshögskola och universitet


Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) och Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) bjuder tillsammans in till en konferens i Stockholm 11 oktober för att diskutera om hur samspelet mellan dessa utbildningsformer kan främjas. Gästtalarna är Helene Hellmark Knutsson, Minister för högre utbildning och forskning, samt Anna Ekström, Gymnasie- och kunskapslyftsminister.

- Frågan om högskola och yrkeshögskola står högt på den politiska dagordningen. Vi genomför därför tillsammans en konferens i Stockholm den 11 oktober för att diskutera de olika utbildningsformer­na – syfte och uppdrag, regeringens ambitioner och reformagenda inom området, gräns­­dragningar, övergångsmöjligheter mellan de olika utbildnings­formerna och hur vi undviker återvändsgränder samt tillgodoräknande och validering mellan yrkeshögskola och högskola.

torsdag 29 juni 2017

Vuxenläraren och innovation - konferens i Lund


Hur skapar vi den bästa kompetensen för nordiska vuxenutbildare? Vilka kunskaper behövs? Dessa frågor står i fokus för en nordisk konferens, Vuxenläraren och innovation27-28 september i Lund. Konferensen arrangeras av Nordiska Nätverk för Vuxnas Lärande (NVL) i samarbete med Föreningen Norden, Nordplus och Lunds Kommun.

Konferensen kommer att fokusera på vuxenlärarens många olika roller i olika sammanhang. Det ges möjlighet till att diskutera, dela och utveckla erfarenheter och kunskaper. I ett framåtblickande perspektiv diskuteras kompetensbehov och utbildningsmöjligheter för vuxenlärare i Norden i ett samhälle präglat av ökad mångfald och globalisering.

Konferensens mål är att:
 • Skapa en övergripande bild av de befintliga kompetensutvecklingsbehov som finns för de som planerar, organiserar och genomför vuxenutbildning i olika sammanhang, bland annat i offentliga och privata arbetsplatser, formell utbildning och yrkesinriktad vuxenutbildning, i allmän utbildning och den frivilliga sektorn.
 • Ge rekommendationer och nya idéer för det fortsatta arbetet att ge kvalificerad kompetensutveckling för de som arbetar med vuxenutbildning. 
Konferensen är relevant för:
 • Aktuella aktörer som är ansvariga för kompetensutveckling inom vuxenutbildningen. Till exempel, utbildningsinstitutioner, myndigheter, fackföreningar, icke-statliga organisationer, branschorganisationer, mfl 
 • För alla som arbetar med att planera, organisera och genomföra vuxenutbildning
 • Nuvarande eller tidigare deltagare i NVL:s nätverk och Nordplus-projekt som har viktiga, innovativa upplevelser och resultat. 
Konferensen är gratis, deltagarna betalar sin egen resa och boende.

tisdag 27 juni 2017

Världens MOOC-plattformar


Antalet öppna nätbaserade kurser (MOOCs) växer ständigt och har verkligen blivit en global fenomen. Över 700 universitet har erbjudit minst en MOOC och över 58 miljoner har anmält sig till minst en kurs. Vi hör mest om alla engelskspråkiga kurser, främst från USA, men nu finns det ett stort utbud på spanska, franska, kinesiska, ryska, japanska, arabiska, hindi mm. Amerikansk MOOC-portalen Class Central har skapat en lista över världens främsta MOOC-plattformar, Massive List of MOOC Providers Around The World.

Förutom de välkända plattformar som Coursera, EdX och FutureLearn finns andra stora aktörer som kinesiska Xuetang, Kadenze, spanska Miríada, MéxicoX, franska France Université Numérique (FUN), italienska EduOpen, indiska SWAYAM och arabiska Edraak.

måndag 26 juni 2017

NGL 2017 - Högskolan Dalarna


Högskolan i Dalarna arrangerar konferensen Next Generation Learning 2017 i Falun 18-19 oktober. Konferensen riktar sig mot lärare, forskare och utvecklare inom högre utbildning och grundutbildning. Årets upplaga har tre teman: design för lärande, kollaborativt lärande och undervisning samt sakernas internet (internet of things).

Medan datateknologi utvecklas på en nästintill linjär väg har pedagogiken och designen av lärande en mer skiftande ansats för integration mot läromiljön. Detta på grund av att de är styrda av kontexten och kulturen inom lärande. Denna konferens fokuserar på flera olika aspekter av teknikanvändande i lärandesituationer på olika nivåer, från grundskola till högre utbildning och forskning.

Konferensens huvudtalare är Stefan Fölster (KTH), Pernilla Josefsson (KTH) och Martin Korte (TU Braunschweig).

Vill du skicka in ett bidrag till konferensen har du fram till 1 september - se Call for papers.

Till anmälan (rabatt gäller till 15 augusti)

fredag 23 juni 2017

Video i undervisning - ny norsk guide

Användning av video i undervisning ökar lavinartat och många lärosäten har egna medieproduktionsenheter som hjälper lärarna. Nu har Norge en nationell resurssamling om videoproduktion, Videoforelesning.no, som är resultatet av ett nationellt projekt, Kvalitet i videoforelesningen, med Universitetet i Agder i spetsen. Sajten kan användas som en kurs i videoproduktion och du får filmer som förklarar den pedagogiska grunden samt en guidning genom processen - planering, produktion och användning.

- Videoforelesning.no er blitt til som et del av et prosjekt om kvalitet i videoforelesninger. Utgangspunktet for prosjektet er å teste ut funn fra ulike studier av hva som kjennetegner en kort og god videoforelesning. Prosjektet skal prøve ut ulike kvalitetskriteriesett for planlegging, produksjon og bruk av korte videoforelesninger. Målet er å finne et sett med kriterier for hva som kjennetegner gode, korte videoforelesninger med spesielt fokus på den videodidaktiske bearbeidelsen.

Här hittar du råd om hur du gör bra inspelningar både på egen dator och i studio. Fokus ligger på korta filmer på 5-10 mnuter hellre än längre föreläsningar.

Läs en längre beskrivning av Videoforelesning.no i en artikel av Norgesuniversitetet, Ressursbank for korte undervisningsvideoer.

Se även en praktisk guide från engelska University of Derby, 10 ways video can be used effectively in teaching and learning.

tisdag 20 juni 2017

Norska MOOC-erfarenheter i ny rapport

Norgesuniversitetet (en förvaltningsorgan under det norska utbildningsdepartementet) har gett stöd till elva MOOCs som har utvecklats vid norska lärosäten. Nu publiceras en bok med erfarenheter från sju av dessa MOOC-projekt enligt en artikel av Norgesuniversitet, MOOC i høyere utdanning - historier om pedagogisk utviklingsarbeid. Boken innehåller reflektioner kring alla utmaningar, möjligheter och lärdomar kring utveckling, genomförande och uppföljning av en MOOC och det finns gott om goda råd till lärosäten som funderar över att utveckla sådana kurser.

Bland annat kan du läsa hur framtagning av en MOOC kan bli en katalysator för att främja utbildningskvalitet i stort, hur man arbetar effektivt med video och hur MOOCs kan tillämpas i arbetslivet. Enligt bokens redaktör, Susanne Koch:

- MOOC er i ferd med å bli hverdagskost i Europa, og minst 40 prosent av høyere utdanningsinstitusjoner i Europa tilbyr eller er i ferd med å tilby MOOC. Motivasjonen er ofte å heve kvaliteten i utdanningen ved å drive fram ny lærings- og undervisningspraksis, og skape bedre samarbeid med arbeidslivet. Vi håper disse artiklene vil inspirere flere til å gjøre det samme her hjemme.

fredag 16 juni 2017

Så blev Linnéuniversitetets sajt bäst i Utbildningssverige

I mars fick Linnéuniversitetet utmärkelsen Sveriges bästa utbildningssajt av tidningen Internetworld. I en intervju med Internetworld, Så blev ett universitet i Småland bäst på webben, berättar Linnéuniversitetets kommunikationschef Ingrid Persson om arbetet bakom vinnarsajten. Övergången till en ny webbplattform i fjol gav de möjligheten att designa om hela sajten och det krävde hårt arbete med grundläggande analys av mål, syfte, behov samt workshops och förankring.

Det viktigaste målet med webben är att locka studenter till universitetet. Dessutom ska webben ge stöd till studenter och forskare så att de kan studera och forska framgångsrikt och att de trivs. En annan viktig faktor bakom sajtens framgånger är mobilvänligheten; de flesta studenter kommer ju åt sajten via sina mobiler och plattor.

Ingrid Persson betonar vikten av webbarbetet:

- Det är viktigt. Det märker vi när vi följer upp var våra studenter hittar information. Webben är navet i vårt kommunikationssystem, den plats där allting finns. Sedan är det viktigt att jobba med en bred mix av kanaler för att nå alla olika målgruppen, och med olika syften. Men när studenter funderar över ämne och studieort vill de ha jättemycket information – och då fungerar bara webben. Så ser det ut idag, men var vi befinner oss om fem år vet vi inte.

Men webbarbetet står aldrig stilla och kontinuerligt utvecklingsarbete är ett måste.

onsdag 14 juni 2017

Studiehandledning på nätet i sydost

Foto: BIU med tillstånd
Det finns ett växande behov av bra studiehandledning på flera språk och därför behövs det samarbete mellan flera kommuner och tillgång till även studievägledning på distans. Nu erbjuder projektet Blekinge Integrations- och Utbildningscenter (BIU) tjänsten Studiehandledning online. BIU är ett samarbete mellan olika funktioner (SFI, modersmålsundervisning, mottagning mm) för att ge ett mer samordnat stöd till nyanlända. De erbjuder studiehandledning på distans via videomöten och har handledare som talar bland annat arabiska, kurdiska, dari, tigrinia, thai och romani.

- Studiehandledningen online är ett komplement till den fysiska studiehandledningen i skolan och ska säkerställa tillgängligheten i hela sydost- regionen utan att studiehandledaren behöver resa mellan alla kommunerna för att uppfylla behovet.

Tjänsten gäller i följande kommuner: Borgholm, Emmaboda, Kalmar, Karlshamn, Karlskrona, Lessebo, Mörbylånga, Nybro, Olofström, Oskarshamn, Ronneby, Tingsryd, Torsås och Växjö. Skolor som vill ansluta sig till tjänsten kan fylla i en ansökan.

tisdag 13 juni 2017

Slut på roamingavgifter för mobiler inom EU

CC0 Public domain by Miki Czetti on Pexels
Från och med 15 juni försvinner alla s. k. roamingavgifter på mobilanvändning inom EU. Det betyder att du kan ringa, texta eller använda mobildata med samma avgifter som du betalar hemma i Sverige. Denna efterlängtade reform ingår i EU-kommissionens strategi för en gemensam digital marknad inom EU. Under många år har vi varit tvungna att stänga av funktioner för mobildata när vi reser inom Europa eftersom roamingavgifterna har varit väldigt höga och många har kommit hem från utlandsresor till skyhöga räkningar.

De nya reglerna gäller för alla 28 medlemsländer (inkl Storbritannien). Snart kommer EU-medborgare att kunna använda sina mobiler även i Norge, Island och Liechtenstein till samma priser som hemma.

måndag 12 juni 2017

Open Networked Learning - höstens kurs startar i september

Höstens upplaga av kursen Open Networked Learning (ONL172) startar 25 september. Kursen, som tar 10 veckor och är helt nätbaserad, handlar om undervisning genom öppna nätbaserade lärmiljöer och verktyg och tillämpar metoden problembaserat lärande. Kursen arrangeras av Karolinska Institutet, Lunds universitet, Linnéuniversitetet, Stockholms universitet, Luleå tekniska universitet, Arcada university of applied sciences (Finland) och Independent Institute of Education (Sydafrika) men deltagare från andra lärosäten är varmt välkomna att delta som open learners.

Deltagarna arbetar i mindre studiegrupper (cirka 8 deltagare per grupp) under kursen med följande fem teman (topics):
 • Online participation and digital literacies
 • Open Learning – sharing and openness
 • Learning in communities – networked collaborative learning
 • Design for online and blended learning
 • Lessons learnt – future practice
För varje tema finns ett problem som gruppen ska lösa genom kollaboration, både genom regelbundna synkrona webbmöten och genom asynkrona digitala kollaborationsverktyg. Kursen går på engelska och eftersom det finns open learners från flera länder kommer du att jobba i en internationell grupp med deltagare från olika länder, lärosäten och ämnesområden. ONL riktar sig främst mot lärare, IKT-pedagoger och kursutvecklare.

En kort introduktionsfilm.

torsdag 8 juni 2017

SELFIE - självbedömningsverktyg för skolans och högskolans digitalisering

EU Kommissionen har utvecklat ett ramverk och självbedömningsverktyg för att hjälpa utbildningsorgaisationer som vill digitalisera sin verksamhet på ett genomtänkt och pedagogiskt sätt. Ramverket heter DigCompOrg (Digitally Competent Educational Organisations) och består av 74 kriterier inom 8 områden (ledning, undervisning, bedömning, läroplan, utveckling, kollaboration, infrastruktur och områdesspecifika kriterier). Ramverket ska ligga till grund för digitaliserings-strategier och utvecklingsarbete.

Kopplat till DigCompOrg finns nu ett självbedömningsverktyg, SELFIE (Self-assessment tool for digitally competent schools and Higher Education Institutions), som ger skolor och högskolor möjlighet att genomföra en analys av sin digitaliseringsprocess och identifiera förbättningsområden för det kommande året. SELFIE testas just nu i över 400 skolor inom EU och sedan ska verktyget anpassas efter rekommendationer från testskolorna. Sedan ska verktyget översättas till alla EU-språk och spridas till alla länder. Verktyget ska vara klart att använda till årsskiftet. Fokuset ligger på skolor initialt men längre fram ska verktyget även anpassas till högre utbildning och redan nu finns det intresse från Irland, Spanien, Finland och Grekland att köra pilotprov.

Läs även:
Promoting Effective Digital-Age Learning: A European Framework for Digitally-Competent Educational Organisations (EU 2015)
Supporting schools to go digital: From a conceptual model towards the design of a self-assessment tool for digital-age learning (IATED 2016)

onsdag 7 juni 2017

Mer distansutbildning behövs i skolan


Skollagen är allt för restriktiv mot distansutbildning och det betyder att många skolor inte kan erbjuda vissa ämnen eftersom behöriga lärare saknas på orten. Det menar Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Friskolornas riksförbund i en debattartikel, Det behövs mer undervisning på distans. De föreslår fyra viktiga förbättringsområden:
 • Tillåt fjärrundervisning även för yngre elever. Lärarbristen betyder att även yngre elever inte får bra undervisning i vissa ämnen. 
 • Öka möjligheterna till undervisning på entreprenad. Skolor bör kunna köpa in timmar av en annan skolas lärare om behöriga lärare saknas på orten.
 • Öppna upp för distansundervisning i synnerhet på gymnasienivå för elever med särskilda behov.
 • Tillåt fjärrundervisning även utifrån elevernas behov och inte bara som en nödlösning. Bra distansutbildning kan gynna elever som behöver undervisning på mer avancerad nivå eller undervisning på sitt modersmål.
SKL och Friskolornas riksförbund kräver därför nödvändiga ändringar i skollagen.

- En utbyggd fjärrundervisning, undervisning på entreprenad och distansundervisning skulle ge tusentals elever i Sverige möjligheter till bättre resultat. Skollagen behöver omgående förändras för att möta elevernas och skolornas behov av lärarkompetens i hela landet. Riksdag och regering har ansvaret att ta större steg om den kommande utredningen inte går tillräckligt långt i sina förslag. Ett beslut endast om små förändringar skulle fördröja en nödvändig utveckling.

tisdag 6 juni 2017

Akademisk frihet i Sverige på europeisk bottennivå

En ny studie, Measuring academic freedom in Europe: a criterion referenced approach (Policy reviews in higher education, Vol 1, issue 2, 2017), visar att Sverige är ett av de sämsta länderna i Europa när det gäller akademisk frihet: friheten att forska och undervisa, autonomi från staten, kollegialt styre, anstälningstrygghet m m. Enligt en artikel på sajten Academic rights watch, ligger vi bland de tre sämsta länderna i sällskap med Danmark och Storbritannien, medan i topp ligger Spanien, Tyskland och Österrike. Studiens resultat bekräftas av en liknande rapport av EUA (European University Asssociation), University autonomy in Europe.

Huvudanledningarna bakom resultatet är statens inblandning i rektorstillsättning, styrning av antal studieplatser och effekterna av s. k. new public management.

- Karrans studie är samtidigt en svidande kritik av införandet av New Public Management inom högskolan, dvs. tendensen att toppstyra högskolor efter (föråldrad) näringslivsmodell. Flera av länderna i det akademiska bottenskiktet, inte bara Sverige, är svårt drabbade. Hit hör såväl Danmark som Storbritannien. Karran konstaterar dock att trots att Finland på senare tid genomgått vissa NPM-reformer har detta i mindre grad påverkat landets akademiska lagstiftning.

fredag 2 juni 2017

EU Kommissionen presenterar nya utbildningsstrategidokument

EU Kommissionen lanserar två nya strategidokument med målet att skapa framtidsorienterade, högkvalitativa och inkluderande skolor och universitet. Dessa ingår i det övergripande initiativet Modernising education in the EU, som startades i fjol. De två dokumenten finns översatta till alla officiella EU-språk, inklusive svenska:
För skolområdet har kommissionen identifierat följande prioriteringsområden:
 • kvalitet och tillgänglighet
 • excellenta lärare och skolledare
 • förbättrad styrning 
Inom högre utbildning identifieras följande prioriteringar:
 • se till att studenter har de nödvändiga färdigheter för dagens ekonomi
 • bredda tillgängligheten inom högre utbildning
 • överbrygga innovationsglappet mellan högre utbildning, forskning och näringslivet
 • se till att parterna inom högre utbildning samarbetar effektivare
Enligt Tibor Navracsics (European Commissioner for Education, Culture, Youth and Sport):

- En bra utbildning lägger grunden för den personliga utvecklingen och ett aktivt medborgarskap. Det är utgångspunkten för ett framgångsrikt yrkesliv och det bästa skyddet mot arbetslöshet och fattigdom. Men för att göra det möjligt för individer och samhället att dra nytta av dessa fördelar, behöver vi utbildningssystem av hög kvalitet i hela EU. Initiativen som offentliggörs i dag och fortgående stöd från EU kommer att hjälpa medlemsländerna och utbildningsanordnare att vidta de åtgärder som behövs för att förbättra möjligheterna för alla unga européer, vilket bidrar till att skapa ett rättvist och motståndskraftigt samhälle.

torsdag 1 juni 2017

UKÄs årsrapport - stort söktryck men ökad snedrekrytering

Bild: UKÄ
UKÄ (Universitetskanslersämbetet) har publicerat sin årsrapport med statistik, rapporter och trender inom svensk högre utbildning, Årsrapport 2017 för universitet och högskolor. Rapporten presenterar följande huvudtrender:

 • Det finns en stor efterfråga på högre utbildning i Sverige och alla lärosäten får flera sökande än det finns plats för. Detta är ovanligt när landet har högkonjunktur.
 • Lärosäten fokuserar på programutbildningar, i synnerhet professionsutbildningar, medan antalet fristående kurser har minskat avsevärt. Nackdelen här att fortbildning och det livslånga lärandet har drabbats.
 • Det finns en ökande snedrekrytering till högre utbildning. 
 • Den typiska studenten idag är en kvinna med högskoleutbildade föräldrar i en storstad.
 • Andel kvinnor bland de examinerade är nu 64%
 • Andelen som går vidare till forskarutbildning minskar kraftigt.
 • 14 % av de examinerade har studerat utomlands. Sverige når därmed inte EU-målet på 20 procent.
 En utmaning som ligger på horizonten är hur vi ska hantera en lågkonjunktur när traditionellt flera söker sig till högskolan. Enligt Annika Pontén, tillförordnad myndighetschef:

- Vad händer den dag vi går in i en lågkonjunktur och ännu fler söker sig till högskolan? Frågan är om konkurrensen om platserna blir ännu större och om snedrekryteringen till högskolan ökar.

Lyssna här på ett radioreportage från Ekot där Annika Pontén intervjuas om rapporten.

Distanskurs om EU:s nya dataskyddsförordning

Inom cirka ett år träder EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR, General Data Protection Regulation) i kraft och många undrar hur den kommer att påverka företag och organisationer. Den kommer att betyda omfattande ändring i hur vi hanterar personuppgifter bland annat. Karlstads universitet ger till våren 2018 en nätbaserad kurs i fem fristående moduler om den nya förordningen enligt en nyhet från universitet, Ny utbildning om dataskyddsförordning.

- Kursen kommer att erbjudas på distans och är uppdelad i fem fristående delar som kan läsas var för sig och i egen takt. Alla delar tillsammans motsvarar 7,5 högskolepoäng, berättar Stefan Alfredsson, projektledare och forskare i datavetenskap vid Karlstads universitet. Under hösten 2017 arbetar vi med att utveckla kurserna som kommer vara sökbara på antagning.se i september.

Kursmaterialet kommer även att vara fritt tillgängligt för alla som vill läsa på egen hand utan att ta några högskolepoäng. Läs mer om kurserna, Privacy by design.

onsdag 31 maj 2017

Hitta konferenser och tidskrifter inom IKT och lärande

CC0 Public domain on Pixabay
Den kanadensiska organisationen Contact North har sammanställt två väldigt omfattande guider av relevans för alla som arbetar med IKT och lärande inom högre utbildning.

 • Konferensguide: Här kan du söka efter intressanta konferenser runt om i världen, månad för månad. Även konferenser som har planerats till 2018 finns med och information och länkar läggs in när de är fastställda.
 • Tidskriftsguide: en sökbar guide till engelskspråkiga tidskrifter inom IKT-pedagogik med fokus på högre utbildning. Alla tidskrifter i guiden är kvalitetssäkrade.
Bägge listor utvecklas och uppdateras kontinuerligt.

tisdag 30 maj 2017

Digitalisering är inget IT-projekt

Malin Frykman (Bild Gothia Fortbildning, pressbild)
Lyckade digitaliseringsprocesser inom utbildning hänger mycket på ledningens drivkraft och engagemang och ska inte betraktas som rena IT-projekt. Det menar Malin Frykman, skolutvecklingsledare i Kungälv, i en ny bok om ledarens roll i skolans digitalisering, Skolledare i en digitaliserad värld (Gothia Fortbildning). I ett digitaliserat samhälle måste skolan anpassa sig till samhällets krav men allt för ofta börjar digitaliseringsprocesser med inköp av infrastruktur och utrustning i stället för att se över skolans uppdrag, enligt en artikel om boken i Lärarnas Tidning,
”Digitaliseringen är inte något digitalt”.

- Börja arbetet med att skapa en samsyn på skolan utifrån styrdokumenten om vad som är skolans uppdrag. När skolan har formulerat sin vision och ett gemensamt vi, så ska man skruva till organisationen så att den leder dit. Man bygger ett organisatoriskt kretslopp, med en dela-kultur och kollegialt lärande.

Skolledaren ska leva som hen lär genom att ta del av omvärldsbevakning, skapa nätverk för stöd och inspiration, använda digitala verktyg själv och se till att alla i skolan drar åt samma håll. Boken beskriver hur man leder en skola som framgångsrikt använder digitala medier utifrån skolans uppdrag. Digitalisering handlar om att leda lärande i en digitaliserad värld, menar Malin Frykman.

Läs även ett pressmeddelande om boken: Skolledare i en digitaliserad värld – ny bok visar konkret hur skolledare kan leda digitaliseringsprocessen i skolan.

fredag 26 maj 2017

Ungar och medier 2017 - ny rapport

CC0 Public domain on Pexels
Barn och ungdomar ägnar betydligt mer tid åt medieanvändning idag än för tio år sedan enligt en ny rapport från Statens Medieråd, Ungar & medier 2017. Rapporten sammanfattar resultaten från en undersökning av medievanor och attityder kring medier hos barn 9–18 år.

Nedbrutet på årskullar och kön kan andelen högkonsumenter bli ännu större, t.ex. använder 76 % av 15-åriga flickor mobiltelefonen mer än tre timmar/dag och 79 % av 18-åriga pojkar använder internet mer än tre timmar/dag. Gårdagens högkonsumenter är med andra ord i många avseenden dagens genomsnittsanvändare.

Så sent som 2010 använde 4 % av barn mellan 9 och 12 år mobilen mer än tre timmar om dagen. Nu är andelen 51 %, alltså mer än ett tolvfaldigande på sex år, säger Ulf Dalquist, forskningschef vid Statens medieråd. Samtidigt är medier så mycket mer idag. Inte minst utvecklingen av smarta mobiler och olika sociala medier innebär att många aktiviteter som tidigare inte hade ett dugg med medieanvändning att göra idag har det. Att ”använda” medier nuförtiden är kort sagt inte samma sak som det var för tio år sedan.

Undersökningen har genomförts vartannat år och görs nu för sjunde gången. Den ges ut i tre delar: Småungar & medier 2017, Ungar & medier 2017 samt Föräldrar och medier 2017.