tisdag 12 mars 2019

Förslag till nationell biblioteksstrategi


Strategiska satsningar på skolbiblioteken, nationella minoriteter och digitalisering. Det är några av förslagen i den nationella biblioteksstrategin, Demokratins skattkammare, som Kungliga biblioteket (KB) nyligen har överlämnat till regeringen.

– Utredningen föreslår viktiga satsningar till försvar för demokratin och människors möjlighet att fritt verka i samhället med tillgång till kunskap och litteratur, säger riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg.

Utgångspunkten för arbetet har varit bibliotekslagens portalparagraf Bibliotek för alla som också är strategins vision. Målet är demokrati – alla ska kunna ta del av världens samlade litteratur och kunskap för att verka i samhället på egna villkor.

Utifrån detta definierar strategin sex arbetsområden eller medel för att nå målet och föreslår att 250 miljoner kronor läggs årligen på dessa:
  • Stärkta skolbibliotek
  • Stärkta bibliotek för nationella minoriteter och urfolk
  • Stärkt mångspråkig biblioteksverksamhet
  • Stärkta nationella digitala bibliotekstjänster
  • Stärkt nationell biblioteksmyndighet
  • Stärkt nationell struktur för kompetensutveckling inom biblioteksväsendet
Enligt Erik Fichtelius, nationell utredare:

- Bibliotekens roll för en fungerande demokrati är större i tider av propaganda och falska nyheter. Vi har publicerat flera forskningsrapporter som tydligt visar hur rätt bemannade och utrustade skolbibliotek främjar elevernas lärande. Dessutom föreslår vi statliga insatser för medieförsörjningen och åtgärder för att stärka kompetensen för lärare, rektorer och bibliotekarier med inriktning på integrering av skolbiblioteken i den pedagogiska verksamheten.

Läs förslaget: Demokratins skattkammare – förslag till en nationell biblioteksstrategi.

Läs reaktioner på strategiförslaget i en artikel på Biblioteksbladet: Biblioteksstrategin: branschens ris och ros.

Källa: Pressmeddelande från Kungliga Biblioteket, Demokratins skattkammare – förslaget till en nationell biblioteksstrategi.

Inga kommentarer: