torsdag 16 februari 2012

Ny norsk rapport om IT inom högre utbildning

Norgesuniversitetet har just publicerat rapporten Digital tilstand i høyere utdanning 2011 som är resultatet av en stor nationell undersökning (2008 - 2011) om hur digitala verktyg används inom norsk högre utbildning. Rapporten visar att studenterna förväntar sig allt flera inslag av digitalisering i sina kurser och att de provar själva nya verktyg för att samarbeta, skriva och söka information. De vill ha mer flexibla upplägg och möjligheten att komma åt kursmaterial varifrån som helst och flera menar att genomtänkt och pedagogisk användning av digitala resurser ger en kurs högre trovärdighet.

Samtidigt visar rapporten att lärosäten inte har förändrat sin syn på digitalisering under de senaste åren och att de flesta använder digitala verktyg för att stödja traditionell undervisning i stället för att utnyttja nya möjligheter till kollaboration och aktivitet. Lärosätena delegerar fortfarande utvecklingen till eldsjälar och det finns få som satsar strategiskt på digital kompetens och flexibelt lärande. Bristen på systematisk pedagogisk kompetensutveckling för lärarna tas också upp i rapporten.

-  Undersøkelsen indikerer at det (over en treårsperiode) er liten eller ingen endring i hvordan lærestedene jobber med tilrettelegging og implementering av bruk, det være seg tiltak som strategier og virkemidler, kompetanseheving og infrastruktur. Mange ledere satser fortsatt på ildsjeler til å drive arbeidet fremover. I tillegg ser det ut til at fagansatte har opplæringsbehov som ikke er dekket, og at kompetansehevingstiltak ikke alltid er tilpasset behovene. Det er bedre samsvar mellom studentenes behov for opplæring og hvilken opplæring de blir tilbudt, men også studentene har udekte opplæringsbehov.

Ladda ner rapporten, Digital tilstand i høyere utdanning 2011.

Inga kommentarer: