torsdag 5 juli 2012

UNESCO-deklaration om öppna lärresurser

Ett stort steg togs nyligen i Paris där ett internationell konferens i UNESCOs regi tog fram en deklaration om hur länder ska främja användningen av öppna digitala lärresurser (OER). Parisdeklarationen skrevs under av cirka 400 delegater vid 2012 World Open Educational Resources (OER) Congress som hölls 20-22 juni. Deltagarna var representanter från UNESCO-ländernas regeringar, myndigheter, universitet och andra intressenter.

Stefan Pålsson har skrivit en utmärkt summering av deklarationens betydelse på Skolverkets Omvärldsblogg, Parisdeklarationen om öppna digitala lärresurser. Han summerar de viktigaste punkterna i deklarationen så här:

  • Främja medvetenhet om och användning av öppna digitala lärresurser på alla nivåer och i såväl formell som icke-formell utbildning, med fokus på livslångt lärande och allas medverkan.På det här viset kan både högre kostnadseffektivitet och en bättre kvalitet uppnås.
  • Underlätta för medborgarna att använda it och digitala medier genom att bygga en fungerande infrastruktur och genom att främja allas delaktighet och kunskapsutveckling. Här spelar utveckling och användning av öppna digitala lärresurser baserade på öppna standarder en stor och viktig roll.
  • Stärk utvecklingen av nationella strategier och riktlinjer för utveckling och användning av öppna digitala lärresurser.
  • Främja förståelse och användning av öppna licenser för det material som produceras. 
  • Ge stöd åt en långsiktig och kvalitativ utveckling av öppna digitala lärresurser. Uppmuntra även utveckling av funktioner och mekanismer som kan validera utbildningar som genomförts med sådant material.
  • Främja strategiska partnerskap inom och mellan utbildnings-, näringslivs-, media- och telekomsektorerna för att främja spridning och delning av de lärresurser som tas fram.
  • Uppmuntra utveckling och anpassning av öppna digitala lärresurser på olika språk och i olika kulturella och sociala sammanhang.
  • Uppmuntra forskning kring öppna digitala lärresurser. Här handlar det både om att undersöka hur de kan utvecklas, användas och återanvändas i undervisningen, vilka möjligheter och utmaningar som skapas och hur de kan främja kostnadseffektivitet och kunskapsutveckling.
  • Gör det enklare att hitta, att få tillgång till och att dela öppna digitala lärresurser. Användarvänlighet och öppna standarder är viktiga faktorer i det här sammanhanget.
  • Uppmuntra användningen av öppna licenser för lärresurser som utvecklats med hjälp av offentliga medel.
Nu är det upp till alla medlemsländer att agera i dessa frågor. Vad gör vi i Sverige?


Inga kommentarer: