fredag 18 november 2016

IKT i skolan - elever vill ha mer variation


Vilka faktorer motiverar elever att studera effektivare i en digitaliserad skola? Det är bakgrunden till en ny avhandling av Jan BlomgrenGöteborgs universitetDen svårfångade motivationen: elever i en digitaliserad lärmiljö. Studien bygger på intervjuer och enkäter med 200 elever i årskurs 9 i tre olika skolor där alla elever har var sin dator. Studien sammanfattas i en artikel i Forskning.se, Digitala resurser och valmöjligheter ger elever motivation.

Eleverna gav tre motivationsfaktorer för effektivare studier: digitala resurser, handlingsutrymme i skolarbetet och plats för egna mål och valmöjligheter. De vill känna en viss frihet och flexibilitet i hur de studerar och få ta ansvar för sitt lärande. De uppskattar användning av digitala resurser men känner att lärarna inte samarbetar optimalt och att det finns stora skillnader i hur olika lärare använder digitala möjligheter.

- Men eleverna efterfrågar också mer variation när det gäller datoranvändningen i undervisningen. Kritik finns också angående ett överutnyttjande av datorn. Ibland ses den nästintill som en distraktion. Tydligt är dock att digitaliseringen har öppnat för fler kommunikationsvägar mellan elev och lärare när det gäller bedömning och återkoppling på det som presterats än vad som varit möjligt tidigare.

Inga kommentarer: