torsdag 27 februari 2020

UKÄ får regeringsuppdrag att utvärdera breddad rekrytering till högskolan

UKÄ (Universitetskanslersämbetet) har nu ett regeringsuppdrag att utvärdera lärosätenas arbete kring breddad rekrytering, enligt ett pressmeddelande från UKÄ: Regeringsuppdraget om breddad rekrytering igång. Alla universitet och högskolor ska, enligt Högskolelagen, arbeta med breddad rekrytering för att minska den sociala snedrekryteringen som finns inom högre utbildning. Flera initiativ har togits under de senaste åren och nu ska UKÄ utvärdera resultaten.
UKÄ genomför uppdraget som en tematisk utvärdering bestående av två delar. I den ena delen utvärderas lärosätenas arbete med breddad rekrytering och i den andra delen presenterar UKÄ en statistisk analys om breddad rekrytering i Sverige. Sammantaget bidrar delarna till att ge en nationell bild av snedrekryteringen.
Just nu samlas en bedömningsgrupp med representanter från lärosäten, arbetslivet och studentorganisationer och de kommer att ge återkoppling på lärosätenas självbedömningar under hösten.
Den 3 april 2020 hålls utvärderingens upptaktsmöte, då utvärderingen presenteras. Mötet genomförs digitalt och inbjudan med länk till mötet skickas direkt till lärosätena. Dessutom anordnas en workshop med fokus på att arbeta med självvärderingen. Workshoppen äger rum den 21 april 2020, i direkt anslutning till Includes (Nationellt nätverk för breddad rekrytering) workshop. Detta är också dagen efter UHR:s konferens Kvalitetsdrivet på samma tema.
Uppdraget ska redovisas till utbildningsdepartementet 1 mars 2021.

Inga kommentarer: