lördag 14 april 2012

IT och skolan - nya lärare efterlyser mer nyanserad debatt

Day 41: Laptops in the Classroom by ctkmcmillan, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 Generic License  by  ctkmcmillan

Två nyutexaminerade lärare, Malin Granat och Petra Östling, har skrivit en debattartikel i GP, Björklund – sumpa nu inte detta kunskapslyft. De upplever debatten kring IT och skolan som alldeles för vildvuxen, baserad oftast på tyckande och de senaste opinionssiffror. De efterlyser en mer nyanserad debatt baserad på kunskap och evidens. Datorn är idag nästan en självklarhet i arbetslivet och hemmet och har en självklar roll även i skolan. De pekar på aktuell forskning som visar att barn lär sig att skriva mycket effektivare med hjälp av datorer (skriva sig till läsning).

- Vi som nyutexaminerade pedagoger upplever den diskussion som nu förs för eller emot datorn som allt för instrumentell. Språket är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Vi behöver en utbildningspolitisk debatt som utgår från kunskap och evidens, inte tyckande eller den senaste opinionsundersökningen. Svensk skola behöver alla goda pedagogiska redskap, vi har inte råd att slarva bort en enda talang.

Skolan måste anpassa sig till dagens teknik och kommunikationsmöjligheter men de betonar att allt hänger på hur vi använder IT i skolan. Bara att köpa datorer förändrar inget, men rätt använt kan de definitivt främja lärande.

3 kommentarer:

Stefan Svedberg sa...

Instämmer till fullo i uppfattningen att det är valet av pedagogik och metod som avgör användningens omfattningen och kvalitet, när det gäller datortillämpningen i undervisningen.

Tidigare erfarenheter visar entydigt, att informationstekniken kan utgöra ett viktigt pedagogiskt stöd när det gäller att utveckla elevers samarbets- och kommunikationsförmåga samt förmågan att planera sitt eget lärande, vilket gör denna (IKT) till ett viktigt inslag i lärarutbildningen . Därför måste man i lärarutbildningen uppmärksamma en elevaktiv undervisning, som gynnar ett undersökande, kollaborativt och kritiskt granskande arbetssätt för att visa, hur det pedagogiska arbetet med IKT-användning kan utvecklas. Se artiklar och webbsida!

Stefan Svedberg sa...

Instämmer till fullo i uppfattningen att det är valet av pedagogik och metod som avgör användningens omfattningen och kvalitet, när det gäller datortillämpningen i undervisningen.

Tidigare erfarenheter visar entydigt, att informationstekniken kan utgöra ett viktigt pedagogiskt stöd när det gäller att utveckla elevers samarbets- och kommunikationsförmåga samt förmågan att planera sitt eget lärande, vilket gör denna (IKT) till ett viktigt inslag i lärarutbildningen . Därför måste man i lärarutbildningen uppmärksamma en elevaktiv undervisning, som gynnar ett undersökande, kollaborativt och kritiskt granskande arbetssätt för att visa, hur det pedagogiska arbetet med IKT-användning kan utvecklas. Se artiklar och webbsida !

Stefan Svedberg
Fil.lic. i pedagogik

Anonym sa...

Datorer och IT är viktigt i dagens skola, men samtidigt måste man anlägga vissa tekniska synpunkter. Många skolpolitiker har upptäckt att surfplattor är väldigt billiga och öser ut sådana över eleverna. En surfplatta är dock bara en surfplatta - inte en dator! Den är inte ett särskilt praktiskt arbetsredskap!