tisdag 19 maj 2020

Distansundervisning i gymnasieskolor - rektorernas erfarenheter

Photo by Andrea Piacquadio from Pexels
Skolinspektionen ger ut en delredovisning om hur gymnasieskolorna hittills har klarat omställningen till distansundervisning, enligt en nyhet, En första delredovisning av distansundervisningen på gymnasieskolor. Delredovisningen bygger på intervjuer med 45 rektorer men målet med granskningen är att intervjua 250 rektorer. De släpper en delredovisning nu eftersom intresset är så stort men betonar att man inte kan dra så många slutsatser från rapporten, även om den visar en del intressanta tendenser.
De rektorer vi hittills intervjuat lyfter intressanta beskrivningar och exempel på hur läget ser ut och hur de arbetar. Under samtalen har vi fått inblick i hur det arbete som nu pågår kan se ut. Eftersom det finns ett stort intresse för vad som framkommit i de första inspektionssamtalen väljer Skolinspektionen att publicera en promemoria där olika bilder från rektorers beskrivningar lyfts fram.
 Rapporten lyfter fram bland annat följande preliminära observationer:

  • Omställningen har fungerat bra och undervisningen har kunnat fortsätta i en strukturerad digital miljö och med schemalagd undervisning.
  • Det har dock krävt ett stort engagemang hos lärarna och supportpersonal för att skapa en trygg och strukturerad skolgång på distans.
  • Vissa elevgrupper har drabbats av omställningen: de som saknar bra studiemiljö hemma eller har koncentrationssvårigheter. Många elever saknar skolans sociala sammanhang och möjligheten till motion och umgänge.
  • Det har varit svårt för lärarna att skapa en balanserad bedömning av elevernas arbete och vissa moment har varit svåra att åstadkomma i en digital miljö.
  • Det kan bli svårt att behålla elevernas motivation och engagemang ju längre de studerar hemifrån.

2 kommentarer:

GDippe sa...

Korrekt länk till första delredovisningen är
https://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--granskning/Nyheter1/en-forsta-sammanstallning-av-distansundervisningen-pa-gymnasieskolor/

Alastair Creelman sa...

Tack för rättelsen!