torsdag 7 maj 2020

Studenternas syn på den digitala omställningen


En ny rapport från Göteborgs universitets studentkårerStudiesituationen underCovid-19 vid Göteborgs universitet, sammanfattar studenternas upplevelser av distansundervisningen under de två senaste månaderna. Den fokuserar på fem områden: undervisning, examination, arbetsmiljö, teknik och studentinflytande. Även om många är positiva till hur omställningen har hanterats så finns det fortfarande problem med bristande planering, examinationsformer och bristande möjligheter för kontakt med läraren.

Rapporten avslutas med följande rekommendationer:
1. Säkerställ att samtliga kurser genomför motsvarande undervisning som kursen annars hade innehållit digitalt. 2. Ge examinationer utformade som hemtentamen i största möjliga mån och utforma digitala salstentamen på ett pedagogiskt sätt. 3. Ökat stöd och information till studenter i omställning till distansundervisning, med fokus på hälsofrämjande och proaktivt arbete.4. Säkerställ teknisk support under examination. 5. Skapa fler tillfällen för informellt studentinflytande och öka informationen till studenter.

Inga kommentarer: