tisdag 18 oktober 2016

Nytt nummer av tidskriften Högre Utbildning

CC BY-NC Some rights reserved by högre utbildning
Det nya numret av Högre utbildning, en openaccesstidskrift om lärande och undervisning inom högre utbildning, har just publicerats. I detta nummer finns det två artiklar med specifik koppling till pedagogisk tillämpning av digitala medier.

David Thorsén, Stockholms universitet, beskriver hur studenter kan skriva artiklar i Wikipedia som en del av sin kurs, Studentengagemang och aktiverande gruppuppgifter – ett exempel.

- Här presenteras en gruppuppgift som bygger på hög studentaktivitet och stort studentinflytande samtidigt som små lärarresurser tas i anspråk. Uppgiften går ut på att studenterna i mindre grupper producerar ett antal kortare populärvetenskapliga texter de sedan hjälper varandra att förbättra innan de publiceras på en publik hemsida. I texten redovisas uppgiftens upplägg ingående men också resultat av enkätundersökningar som genomförts bland studenterna före och efter uppgiftens utförande.

Ingrid Forsler, Södertörns högskola, skriver om hur studenter använder presentationsverktyget Prezi som kollaborativ lärmiljö för att bättre förbereda sig till seminarier, Kollaborativa medier för akademisk litteracitet. Ettexempel på användningen av Prezi i ett textseminarium.

- Här presenteras en modell för att arbeta med presentationsprogrammet Prezi i seminarier. Det pedagogiska upplägget fokuserar på hur Prezi kan användas för att stimulera samarbete och interaktion mellan studenterna och synliggöra den akademiska litteracitet som seminarieformen kräver. Modellen har testats under två år på ett seminarium i textkritik på Södertörns högskola, och har utvärderats av studenterna på kursen.

De andra artiklarna i tidskriften är:

Inga kommentarer: