söndag 16 december 2012

Mobil IKT inom omvårdnad - ny avhandling

En ny avhandling av Pauline Johansson (eHälsoinstitutetLinnéuniversitetet) undersöker sjuksköterskors och sjuksköterskestudenters uppfattningar om att använda handdatorer inom omvårdnad. Under studietiden har marknaden för handdatorer/surfplattor verkligen exploderat och avhandlingen innehåller studier från 2006 till 2011.

Enligt ett pressmeddelande från Linnéuniversitetet:

Studierna visade att en handdator kan vara ett stöd i det dagliga arbetet och i VFU som informations-, antecknings- och planeringsverktyg, och kan enkelt ge en översikt av patienters läkemedelsanvändning. Sjuksköterskorna och sjuksköterskestudenterna ansåg att handdatorn kan bidra till ökad patientsäkerhet och vårdkvalitet på grund av den snabba tillgången till aktuell information, oberoende av tid och plats. Patientmötet kan bli mer helt då patienterna inte behöver lämnas och samtalet inte behöver avbrytas; vårdrelationer kan bli vårdande relationer. Deltagarna i studien ansåg vidare att handdatorn kan vara ett stöd avseende trygghet, minskad stress och kontinuerligt lärande.

– I framtiden bör sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter ges tillgång till mobil IKT som stöd i sitt arbete och VFU säger Pauline Johansson. Införandet bör prioriteras på alla nivåer inom vård och utbildning. Det innebär att IKT-kompetensen måste ökas och slutanvändarna måste vara delaktiga i utvecklingen och införandet. Fortsatt forskning behövs avseende avancerade mobila IKT-stöd; anpassade för sjuksköterskans arbete fortsätter Pauline Johansson.

Inga kommentarer: