lördag 20 mars 2010

EU rapport om framtidens lärande

Det EU-finansierade projektet Learnovation har nyligen publicerat en rapport, Vision for learning in Europe 2025 (Stefania Aceto, Claudio Dondi, Fabio Nascimbeni). Projektets syfte var att undersöka hur lärandet gynnar innovation och hur lärandet förändras tack vare IKT.

- Artikeln syftar till att föreställa sig framtidens lärande ur ett innovationsorienterat perspektiv och ger en rad förslag till policymakare och beslutsfattare om brådskande åtgärder som bör vidtas för att det ska ske en positiv förändring. 

Visionen om framtidens lärande innehåller rekommendationer till de viktigaste aktörerna, bland andra högre utbildning. Universiteten bör ta mer hänsyn till livslångt lärande och studentcentrerat lärande samt fokusera på kvalitetsarbete inom dessa områden. Rapporten tar fram begreppet virtuell mobilitet som en vitkig framtidsfaktor där internationalisering och interkulturell dialog präglar alla utbildningar via bättre IKT-anpassning. Genom virtuell mobilitet kan universiteten samarbeta kring flera utbildningar än idag där sådant samarbete förutsätter fysisk mobilitet. Ytterligare ett viktigt område som måste lyftas fram är forskning om metoder för att främja innovation, kvalitet och bättre IKT-integrering inom högre utbildning.

Visionen för den enskilda studenten kan summeras så här:
- Att vara en student som lär sig under hela livet blir en livsstil. Tack vare att tekniken utgör en stor och naturliga del av vardagslivet, medför den en befriande inverkan på människors möjligheter och förmåga att lära sig nya saker, den främjar en spontan tendens till metakognition och kontroll över sin egen inlärningsprocess.

Läs flera EU-projektrapporter på elearningpapers.eu

Inga kommentarer: