tisdag 2 mars 2010

Studenter mer främmande för traditionella undervisningsmetoder

Studenter ifrågasätter klassrumsbaserad linjär undervisning och söker sig utanför skolans strukturer när de söker kunskap och hjälp. Det är oerhört viktigt att utbildningsområdet ser över sina strukturer för att möta en ny syn på utbildning och lärande. Sådana frågor tas upp av en mycket intressant artikel i Newsmill, Vår tids studentrevolt är historiskt dramatisk, av Else Nygren och Anders Larsson, forskare vid Institutionen för Informatik och Media, Uppsala Universitet.

Många av dagens studenter har helt andra medievanor än sina lärare och angriper problem på ett till synes ostrukturerat sätt och detta leder till missförstånd och frustration när det nya krockar med traditionella metoder och synsätt.

- Utvecklingen inom informationsteknologi har gått så snabbt de senaste åren att vi kanske aldrig tidigare har haft sådana stora skillnader i medieerfarenhet mellan generationerna. Många ifrågasätter om de traditionella undervisningsmetoderna fungerar för denna digitala generation, som enligt vissa forskare inte bara har andra erfarenheter, utan också verkligen tänker annorlunda.

- Professorn i medieteknologi Bo Dahlbom anser att vi nu står mitt uppe i en kommunikationsrevolution som kan jämföras med skrivkonsten och möjligheten att trycka böcker. Han menar att denna revolution, precis som en gång boktryckarkonsten, kommer att förändra vårt sätt att tänka och lära på ett dramatiskt vis

Artikeln ger flera exempel på vad som krävs för att möta framtidens krav: en förändrad lärarroll och nya sätt att hantera läroplaner och kursplanering. Men kanske det största problemet är att vi saknar forskning inom området IKT och lärande:

- Vid en 3 timmar lång presentation nyligen av kommande satsningar inom utbildnings-vetenskaplig forskning nämndes överhuvudtaget inte internet eller nya medier. Ordförande för kommittén för utbildningsvetenskaplig forskning gav en exposé över intressanta forskningsfrågor som var centrerad på läroplansutvecklingen på 60-talet.

Inga kommentarer: