måndag 18 april 2011

Ny rapport om benchmarking av e-lärande

Det finns fortfarande en akut brist på forskning kring kvalitet inom nätbaserat lärande. En ny rapport från Lunds Universitet fokuserar på benchmarking inom e-lärande; dvs utifrån fastställda benchmarks (riktmärken med indikatorer) värderas och jämförs den egna verksamheten med andras.

Rapporten Benchmarking av e-lärande vid Lunds Universitet - projekterfarenheter och kritiska framgångsområden för kvalitetsarbete (pdf-fil), har skrivits av Ebba Ossiannilsson och Lena Landgren och behandlar tre internationella benchmarkingprojekt kring e-lärande som Lunds universitet har deltagit i under perioden 2008-2010.

- Syftet med föreliggande rapport är att delge ett antal projektresultat som kan anses vara av generellt intresse för högre utbildning. Eftersom resultat från benchmarking av e-lärande inom högre utbildningar inte är dokumenterade i någon större utsträckning hitintills syftar rapporten även till att bidra till kunskapsutvecklingen inom området, dock utan ambitionen att vara heltäckande.

Rapporten drar bland annat slutsatsen att kvalitetsfaktorerna tillgänglighet, flexibilitet, interaktivitet och individualisering måste genomsyra alla nätbaserade utbildningar och betonar vikten av pedagogiskt utvecklingsarbete vid lärosätet. Högskoleverkets rapport från 2008,  E-learning quality: Aspects and criteria (Högskoleverkets rapportserie 2008:11R) lyfts fram som en viktig inspirationskälla för kvalitetsarbetet framöver.

Inga kommentarer: