fredag 19 maj 2017

Lärarnätverk i sociala medier

CC0 Public domain on Pixabay
Många lärare deltar i professionella grupper i sociala medier som Facebook, Google+ och LinkedIn för att dela med sig av idéer, ställa frågor och diskutera aktuella ämnen. Det finns ett stort utbud av grupper inom alla ämnesområden och utbildningsnivåer och det är ett utmärkt sätt att bygga ditt professionella nätverk, både inom Sverige och även internationellt.

Ett forskningsprojekt vid Karlstads universitet, Fortbildning på Facebook, undersöker hur lärare använder sociala medier för egen kompetensutveckling.

- Projektets syfte är att fördjupa kunskapen hur och varför lärare spontant och frivilligt ägnar tid och energi åt sin professionella utveckling på sociala medier. Det är en undersökning om hur kollektiv ämnesdidaktisk kunskapsbildning i en informell lärandemiljö kan se ut utan styrning från skolledningar, skolförvaltningar eller skolmyndigheter.

Projektet tittar mest på lärare i svenska och matematik och hur de använder Facebookgrupper för att diskutera pedagogiska frågor. Fokuseringen på just dessa ämnen är kopplad till Skolverkets pågående satsningar, Matematiklyftet och Läslyftet. Projektet vill se hur satsningarna påverkar diskussionen i dessa informella mötesplatserna och vilken nytta lärarna upplever av att delta.

Läs mer om projektet i en artikel på Omvärldsbloggen (Skolverket), Forskare undersöker hur lärare lär sig på Facebook.

Inga kommentarer: