måndag 23 augusti 2021

Undervisning i öppna flexibla lärmiljöer - ny studie

Flera skolor bygger nya öppna och flexibla lärmiljöer och tar bort traditionella klassrum. Övergången från klassrum till öppna lärmiljöer skapar både nya möjligheter för aktivt, kollaborativt lärande, nya undervisningsformer och bättre samarbete mellan lärare. Men samtidigt finns det utmaningar och en ny finsk studie av Kreeta Niemi, ‘The best guess for the future?’ Teachers’ adaptation to open and flexible learning environments in Finland, analyserar intervjusvar från lärare vid sex skolor som har byggt om sina lokaler under de senaste åren. Även om studien fokuserar på skolan är den högst relevant även inom högskolesektorn.

Lärarna var i stort positiva till förändringen och har varit delaktiga i planeringen och den pedagogiska diskussionen. Men samtidigt känner en del att deras förslag under planeringsprocessen inte togs till vara och att arkitektfirmans idéer fick högre prioritering. De nya öppna miljöer är bra för en del aktiviteter men ljudnivån är ofta störande och betyder ironiskt att det blir flera lärarledda aktiviteter. Såväl lärare som elever saknar slutna rum för samtal om känsliga frågor och man blir ofta störd av andras aktiviteter. En slutsats är att både lärare och elever ska få större inflytande i designprocessen.

Lärarna är positiva till att arbeta i lärarlag och dela på undervisningen men påpekar vikten av att lärarna kommer överens och gillar varandra för att metoden ska fungera optimalt.

Although many teachers were dissatisfied with the new or remodelled space solution, they felt that their school had developed as a learning community, with improved collegiality, and good experiences of team teaching had increased. Shared vision, open discussion, commitment and enough time for preparation had helped in adaptation. Lacking arguments behind school transformation and the dismissal of ideas of school design hindered adaptation. This study suggests that teachers should have a greater voice in the school design process, and the needs of learners should be carefully considered, ensuring optimal physical and pedagogical context for effective and collaborative learning.
Referens Niemi, K. (2021) ‘The best guess for the future?’ Teachers’ adaptation to open and flexible learning environments in Finland, Education Inquiry, 12:3, 282-300, DOI: 10.1080/20004508.2020.1816371

Inga kommentarer: