onsdag 27 februari 2013

Lärare behöver god mediekomptens

Some rights reserved by World Economic Forum
Mediekompetens, förmågan att hitta och kritiskt granska material i dagens enorma medieutbud, är en nycketkompetens i framtidens arbetsmarknad. Men få lärare har tillräckligt hög kompetens i detta område för att hjälpa sina elever och det krävs en omfattande och långsiktig satsning för att se till att alla elever får lika bra förutsättningar.

Det menar Barbro Oxstrand (Göteborgs universitet) i sin licentiatuppsats Från media literacy till mediekunnighet, enligt en artikel på Skolverket, Om lärares mediekunnighet. De som inte kan hitta, värdera, analysera och skapa innehåll på nätet kommer att ha svårt att hänga med i den digitala utvecklingen. Barbro har studerat hur en grupp mellanstadielärare i Göteborgsområdet arbetar med mediekompetens. Resultaten visar en stor variation i lärarnas kompetens och det påverkar i sin tur hur de använder IT i sin undervisning.

- Jag kan tydligt se att de som känner sig osäkra använder digitala medier för att förstärka ett traditionellt sätt att undervisa, konstaterar Barbro Oxstrand. De som har goda kunskaper använder däremot gärna bloggar och andra nya medier för att utveckla och förändra undervisningen. Här är åldern inte någon särskilt viktig faktor, utan det är intresse och kunskaper som avgör.

Stora skillnader i lärarnas kompetens betyder att elever inte får samma möjligheter att lära sig. Barbro Oxstrand menar att lärarutbildningar bör lyfta denna fråga mycket tydligare än idag. Samtidigt är det oerhört viktigt att skolledare visar sitt stöd och ger resurser för lärares kompetensutveckling. Och längst uppe krävs det tydlighet från regeringen.

- Jag tror att det skulle bli enklare om det kom tydliga riktlinjer från staten som lyfter fram betydelsen av kritisk informationsgranskning och medieförståelse i undervisningen. Här skulle lärar- och skolbibliotekarierna kunna spela viktiga roller i det dagliga arbetet ute på skolorna.


Inga kommentarer: