onsdag 25 maj 2011

Ny rapport om lärcenterbaserade utbildningar

En ny rapport från Högskolan Väst undersöker studenternas och lärarnas inställningar till lärcenterbaserad utbildning. Rapportens slutsatser fokuserar på framgångsfaktorer som tillhörighet, stöd och delaktighet. Rapporten, Närhet och kommunikation på distans : en studie om hur studenter och lärare beskriver och upplever lärcenter/högskolecentrumbaserad utbildning, har skrivits av Staffan Bengtsson och Lars Svensson (Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle). De har studerat lärcenterbaserade utbildningar inom socialt arbete och socialpedagogik både utifrån ett student- och ett lärarperspektiv.

Rapporten utgick från följande frågor:
1) Vilka motiv har studenterna för att välja distansutbildning?
2) Vilka förväntningar hade studenterna inför utbildningen?
3) Hur upplever/beskriver studenterna distansutbildningens styrkor och svagheter?
4) Vilka erfarenheter har lärarna av att arbeta med distansundervisning, dess styrkor/svagheter?

Rapporten ser flera fördelar med lärcenterbaserade utbildningar, nämligen studiegruppens styrka, stöd från lärcentrumet och flexibiliteten. Samtidigt är det viktigt att inte se utbildningsformen som statisk och att nya pedagogiska metoder och tekniska lösningar måste provas framöver. Högskolan måste se till att lärcenterstudenterna känner en närhet till lärosätet trots avstånd och att lärarens engagemang och förståelse för deras situation är nyckeln.

- Det finns anledning att rikta större uppmärksamhet kring frågan vilken kultur som finns kring LCU och hur högskola och lärarkollegium egentligen tänker kring detta fenomen och hur det kan fungera optimalt, vad ska uppnås med vilka medel? Hur tänker vi LCU? Detta måste vara de grundläggande frågorna och den framtida utmaningen i sammanhanget. Till denna reflektion och dialog bör även studenter bjudas in. Det finns anledning att betona att LCU inte kan vara något fixerat fenomen utan något som befinner sig i ständig rörelse och vars innehåll borde influeras av en prövande pedagogisk nyfikenhet med tillhörande uppföljningar. I detta ligger ett behov av att utveckla pedagogik/didaktik, teknik och organisation kopplat till detta fält, som enligt vår mening rymmer en stor potential.

Läs rapporten (pdf)

Inga kommentarer: