torsdag 29 november 2012

En ny syn på utbildning

Den europeiska kommissionen lanserar nu en ny utbildningsstrategi En ny syn på utbildning. Strategin uppmanar alla EU-länder att radikalt förändra sina utbildningsstrukturer för att se till att ungdomar lär sig de färdigheter som kommer att krävas på framtidens arbetsmarknad, i synnerhet digital kompetens. Färdigheter som matematik och läskunnighet betonas men framför allt behövs entreprenörskap och initiativförmåga. Större koppling mellan utbildning och praktik i arbetslivet behövs och IT måste utnyttjas mycket bättre på alla utbildningsnivåer.

Särskild vikt sätts på användningen av öppna lärresurser och de efterlyser:
- ... en konsekvensanalys på EU-nivå för att undersöka hur IT och öppna utbildningsresurser kan användas för att bana väg för nya initiativ under 2013 med öppna utbildningssystem med målet att maximera potentialen av IT för lärande.
Strategin kan sammanfattas med följande rubriker:
  • Det behövs ett mycket starkare fokus på att utveckla grundläggande och övergripande färdigheter på alla nivåer. Detta gäller särskilt för entreprenörs- och IT-kunskaper.
  • Det finns ett nytt riktmärke för andraspråksinlärning. År 2020 ska minst 50 % av femtonåringarna kunna ett första främmande språk (42 % i dag) i dag och minst 75 % ska studera ett andra främmande språk (61 % i dag).
  • Det behövs investeringar för att etablera yrkesutbildningar i världsklass och öka nivån av arbetsbaserat lärande.
  • EU-länderna måste förbättra erkännandet av meriter och kompetens, inklusive dem som har införskaffats utanför det formella utbildningssystemet.
  • Teknik i allmänhet och internet i synnerhet måste utnyttjas till fullo. Skolor, universitet och yrkesutbildningar måste öka tillgängligheten till utbildning via öppna utbildningsresurser.
  • Reformerna måste stödjas av välutbildade, motiverade och entreprenörsinriktade lärare.
  • Finansieringen måste riktas för att maximera investeringarnas lönsamhet. Det behövs mer debatt på både nationell nivå och EU-nivåutbildningars finansiering – speciellt för yrkesutbildningar och högre utbildningar.
  • Det är viktigt att ha en partnerskapsmodell. Både offentlig och privat finansiering behövs för att gynna innovation och öka idéutbyte mellan den akademiska världen och företag.
Läs mer: 

Inga kommentarer: