måndag 25 maj 2015

Öppna lärresurser vid Umeå universitet

Användning och skapande av öppna lärresurser (OER) inom svensk högre utbildning är fortfarande undantag hellre än regel trots flera bra projekt och initiativ. Få lärosäten har strategier inom området och det saknas incitament. Vid Umeå universitet har enheten för universitetspedagogik och lärandestöd (UPL) startat ett initiativ för att sprida kunskap om OER och hjälpa lärare skapa öppna lärresurser. De tänker leva som de lär genom att publicera eget kursmaterial som OER och hjälpa lärare att komma igång.

- Syftet med webbplatsen är visa på ett upplägg som gör det möjligt att skapa och publicera öppna lärresurser som kan komma flera till godo. Webbplats är alltså ett exempel på en öppen lärmiljö och som kommer att användas i UPL:s kurser och projektverksamhet. Här kommer bl.a. kursdeltagare på UPL-kurser kunna skapa öppna lärresurser.

Inga kommentarer: