måndag 12 december 2011

Svensk-engelsk utbildningsordbok

Högskoleverkets webbaserade svensk-engelsk ordbok med terminologi inom högre utbildning har nyligen uppdaterats med 300 nya termer.

Den webbaserade svensk-engelska ordboken, med termer inom området högre utbildning, finns nu tillgänglig i en ny version. Under hösten har vi fått stort gensvar från lärosäten och systermyndigheter, som deltar i arbetet som remissinstanser. 

Version 5 av ordboken innehåller drygt 300 nya ord, jämfört med den förra versionen. De termer som varit ute på remiss var bland annat hämtade från det nya kvalitetsutvärderingssystemet samt från området "fusk". Forskningsämnen hämtade från "Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011" utgör den största delen avnytillskotten. Nytt är också att alla så kallade reglerade yrken finns med. Ansvarig myndighet för ett reglerat yrke ansvarar också för översättning av respektive yrkesbenämning. 

Arbetet med uppdatering pågår ständigt och du kan lämna synpunkter och önskemål genom kontaktformuläret

Läs mer om ordboken.

Inga kommentarer: