lördag 27 april 2013

Universitetskanslersämbetet utreder inaktiva studenter

Många studenter, i synnerhet på fristående kurser på distans, verkar inaktiva under flera veckor av en kurs. Men det är inte klart att de har hoppat av kursen bara för att de inte lämnar in sina uppgifter i tid. Det finns idag ingen tydlig definition på begreppet inaktiv student och därför utreder Univeristetskanslersämbetet denna komplicerade fråga. Läs mer.

Universitetskanslersämbetet har fått i uppdrag att utveckla uppföljningen av inaktiva studenter. Bakgrunden är att regeringen har uttalat att ersättning bara ska ges för studenter som aktivt deltar i studier. Begreppet inaktiva studenter är dock svårt att använda eftersom en student som inte tagit några poäng inte nödvändigtvis har varit inaktiv. Studenten kan mycket väl ha deltagit aktivt men inte klarat examinationen. Det finns även andra förhållanden och orsaker som kan förklara att studenten inte tar sina poäng, som inte har med inaktivitet att göra.

Eftersom faktisk aktivitetsgrad i dag inte går att mäta på nationell nivå fokuserar denna analys på de kursregistreringar där det inte finns några avklarade poäng inom två terminer. Under 00-talet har det varit en svagt ökande andel "nollpoängsresultat", men denna trend bröts höstterminen 2011 då andelen tagna poäng i stället ökade något. Det är stora skillnader i avklarade poäng beroende på studieform och studietyp. Det är framför allt studenter på fristående kurser på distans som inte tar poäng.

För att på ett bättre sätt kunna följa upp studenternas aktivitet kommer Universitetskanslersämbetet att i samarbete med lärosätena försöka att hitta en gemensam definition för vad vi ska räkna som en aktiv respektive inaktiv student och hur dessa ska kunna följas upp.


Inga kommentarer: