fredag 12 april 2013

Vägen mot en nationell e-bokslösning

För att låntagare enkelt ska kunna ta del av e-böcker och för att biblioteken ska slippa bygga egna lokala lösningar för e-boksdistribution, är Kungl. bibliotekets nationella katalog Libris en viktig byggsten i en sammanhållen lösning för tillhandahållande av e-böcker.

Idag publicerar Kungliga biblioteket (KB) en förstudie med fokus på ett sammanhållet och nationellt system för distribution av e-böcker till bibliotek. Studien visar att det mest effektiva för både biblioteken och låntagarna är att utgå från Libris, KB:s nationella katalog. För att få ett sammanhållet system att fungera fullt ut behövs dock en central organisation som SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) som agerar central förhandlingspart vad gäller licensiering av e-böcker å kommunernas och bibliotekens vägnar.

- Förmedlingen av e-böcker till bibliotekens lokala kataloger kan ske via Libris, antingen enbart eller parallellt med kommersiella alternativ, säger John Augustsson, projektledare KB, men om lösningen ska bli sammanhållen måste en central förhandlingspart finnas.

I och med KB:s pågående arbete med att ta fram ett nytt katalogsystem, finns stora möjligheter att även kunna integrera olika aktörer och medieleverantörer i det systemet. Libris skulle därmed utgöra grunden till den tekniska infrastruktur som behövs för en nationell lösning.

- Under förutsättning att SKL intar rollen som central förhandlingspart och KB får uppdraget med tillhörande medel, finns alla möjligheter att förverkliga en sammanhållen nationell lösning, avslutar Christina Jönsson Adrial, avdelningschef KB.

Klicka här för att läsa förstudien

Källa: Pressmeddelande på MyNewsdesk: Vägen mot en nationell e-bokslösning

Inga kommentarer: