lördag 3 augusti 2013

Ny rapport om digital delaktighet

Bild: Linnéuniversitetet
Linnéuniversitetet fick uppdraget av regeringen att studera hur frivilliga insatser bidrar till att höja den digitala delaktighet i landet. Nu kommer rapporten som har sammanställts av Angela Zetterlund (pressmeddelande: Digital delaktighet – regeringsuppdrag rapporteras idag)

- Frågan om digital delaktighet är angelägen men också komplicerad, säger Angela Zetterlund. Många aktörer är inblandade och många olika krav och behov finns att beakta. I den här studien har vi fokuserat på att skapa en bild av problemets struktur, pekat ut några viktiga problemområden samt gett exempel på hur framgångsrikt främjandearbete idag byggs upp underifrån. Det är nästan som en liten folkrörelse att få med alla i digital samhällsutveckling, avslutar hon och understryker att universiteten har en stor och viktig roll i detta.

Rapporten analyserar både begreppet digital delaktighet, hur det påverkar olika åldersgrupper och
ger många exempel på genomförda projekt. Rapporten avslutas med följande rekommendationer:
  • Utred möjligheten att skapa en gemensam resurs för digitaliseringsfrämjande insatser
  • Utred möjligheten att permanenta nationella satsningar på opinionsbildande kring digitalt innanförskap
  • Utred möjligheten att i regleringsbrev uppdra åt myndigheterna Folkbildningsrådet, KB och nätverket Digidel att i samråd med Handisam, PTS och MTM (fd TPB) och regeringens Digitaliseringskommission ansvara för insatser som syftar till att överbrygga digitala klyftor och främja innanförskap i digitala miljöer
  • Gör en översyn över hur universitet och högskolor idag hanterar frågan om digital delaktighet i sina proffessionsutbildningar samt i sin forskning
Ladda ner hela rapporten (Linnéuniversitetet).

Inga kommentarer: