måndag 12 mars 2012

Ny rapport om studenters studiemönster

Högskoleverket har publicerat en ny studie om studenters studiemönster sedan 1978: Studenternas studiemönster och totala studietider. Bland annat visar rapporten att det är främst kvinnor som återvänder till högskolestudier för nya eller kompletterande studier senare i livet, oftast i form av distansutbildningar. Män å andra sidan brukar studera under en sammanhängande period.

- I denna rapport beskriver vi studiemönstret bland studenter i den svenska högskolan — under en lång uppföljningsperiod. Undersökningen avser främst i vilken omfattning studenterna har återkommit till högskolan för nya studier efter en avslutad studieperiod, hur långa dessa studieperioder varit och vad detta har inneburit för studenternas totala studietider, mätt i antal registreringsterminer. Undersökningen visar också studietidernas betydelse för examensfrekvenser.

Läs mer hos Högskoleverket.

Inga kommentarer: