lördag 25 januari 2014

Digital ojämlikhet råder enligt ny avhandling

Ulli Samuelsson (Bild: Patrik Svedberg)
Sverige är ett av de mest utvecklade länderna i världen när det gäller internetanvändning, men det finns stora skillnader i unga människors möjligheter att dra nytta av dess fördelar. En ny doktorsavhandling av Ulli Samuelsson, Högskolan i JönköpingDigital (o)jämlikhet? IKT-användning i skolan och elevers tekniska kapital, beskriver hur svenska elevers digital kompetens varierar stort och att det finns avgörande ojämlikheter i skolornas stöd till elever.

– Det är lätt att tro att alla unga kan använda datorer och dra fördel av de möjligheter som den nya tekniken ger, men så är det inte. Trots den höga tillgången till digital teknik i vårt svenska samhälle skiljer sig så väl användning, kompetens och attityder. Det finns en så kallad digital ojämlikhet enligt Ulli Samuelsson.

I Ulli Samuelssons avhandling studeras digital ojämlikhet både ur ett nationellt och internationellt perspektiv. Företeelsen är med andra ord inte unik för Sverige, men den svenska kontexten utgör enligt Ulli Samuelsson ett intressant forskningsfält:

– Vi är ett av de mest utvecklade länderna i världen när det gäller spridning av internet i hushållen och den digitala tekniken används i hög utsträckning av så väl små barn som äldre vuxna. Vi håller även på att bygga upp ett samhälle som på olika sätt ger fördelar till den som kan använda sig av tekniken. Trots detta finns det en skillnad i unga människors möjligheter att dra nytta av dessa fördelar. En viktig del i min forskning är därför att titta på skolans uppdrag i relation till digital kompetens.

Den svenska skolan har i sitt uppdrag att ge alla elever en likvärdig utbildning, ett uppdrag som enligt Ulli Samuelsson inte uppfylls när det gäller digital kompetens. I avhandlingen framkommer att de möjligheter som eleverna har att utveckla sin digitala kompetens till stor del är beroende av elevens bakgrund och enskilda lärares intresse och kunskaper. Saknas stöd, intresse och engagemang från de vuxna i elevens närhet räcker det inte med att tekniken finns där för att kompensera. Det behövs enligt Ulli Samuelsson en större kunskap om de olika faktorer som bidrar till digital jämlikhet eller ojämlikhet och avhandlingen utgör ett bidrag till denna kunskap.


Inga kommentarer: