lördag 18 januari 2014

Nytt avtal om kopiering inom högre utbildning

Nu finns det ett nytt avtal som reglerar hur högskolelärare får använda upphovsrättsskyddat material i sin undervisning. Ett nytt avtal har förhandlats fram mellan Bonus Copyright Access och SUHF (Sveriges universitets- och högskoleförbund) som gäller alla universitet och högskolor i landet, se Kopiera och använda skyddat material inom högskola och universitet.

I praktiken innebär avtalet att lärare inom högre utbildning får:
  • distribuera presentationer med läroboksutdrag digitalt via exempelvis lärplattformen. Tidigare har avtalet inneburit att dessa skulle distribueras som utskrifter eller rensas från sådant material.
  • hålla en presentation via telebild eller Adobe Connect med presentationer med läroboksutdrag, och även spela in och spara dessa.
  • spara och dela ut artiklar och andra textutdrag som exempelvis pdf:er digitalt.
  • spela in en föreläsning för sin kurs och i den använda material från läroböcker
Med andra ord, mycket av det man tidigare bara fick göra analogt i det traditionella klassrummet eller via papper får man nu göra digitalt. Men som alltid bör du studera avtalet för att se vad som gäller.

Läs mer och ladda ner avtalet från Bonus Copyright Access.
Se en summering av de nya reglerna, Kopieringsregler för högskola och universitet fr.o.m. 2014.

Bild: immensedarkblossom via Compfight cc

Inga kommentarer: