måndag 20 januari 2014

Forskning för klassrummet


Utbildning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhetSå står det i alla styrdokument men vad betyder det i praktiken? Skolverket har tagit fram en bok, Forskning för klassrummet - vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken, som ska ge lärare en praktisk äversyn på de senaste årens skolforskning.

- I den här kunskapsöversikten har Skolverket samlat klassrumsnära rön som diskuterats flitigt på senare år. Översikten ger inga färdiga metoder eller arbetssätt utan är tänkt att ge en riktning och inspirera till ett forskningsbaseratarbetssätt. Utgångspunkten är att en skickliglärare, rektor eller annan person i skolans verksamhet är en professionell aktör som utifrån både sina erfarenheter och kunskaper väljer genomtänkta strategier i en given situation.

Boken fokuserar på 5 områden som har fått mycket uppmärksamhet inom forskning de senaste åren: lärarledd undervisning, lärarnas professionsutveckling och kollegialt lärande, formativ bedömning, inkluderande arbetssätt, pedagogiskt ledarskap. Varje kapitel refererar till aktuell forskning.

Läs mer om boken på bloggen IKT-pedagogernaForskning i klassrummet

Inga kommentarer: