måndag 16 mars 2015

Ny rapport: Digitalisering – främjande och framtid

Digitalisering är ett stort och mångfacetterat område och under åren har flera projekt och organisationer lagt fram strategier och rapporter. Digitaliseringskommissionen har publicerat en ny rapport, Digitalisering – främjande och framtid, som tittar på alla statliga initiativ hittills och försöker identifiera en strategi för den framtida utvecklingen. Digitaliseringskommissionen är en tillfällig myndighet med uppdrag att arbeta för regeringens övergripande IT-mål, att Sverige ska vara bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter.

Utredningen har utgått från följande övergripande frågeställningar. Dessa har preciserats och utvecklat i intervjuer och arbetsmöten. 
  • Hur kan systematiskt främjande bedrivas på nationell nivå? Vilka erfarenheter finns från andra områden? 
  • Vad är digitaliseringsfrämjande? Var finns ett statligt åtagande idag och vilka behov ska mötas framgent? 
  • Hur finansieras digitaliseringsfrämjande idag?  
  • Vilka erfarenheter och lärdomar finns hos de aktörer som idag är verksamma på området?
  • Hur kan digitaliseringsfrämjande organiseras framgent? Vilka samarbetsformer är bäst för att säkra synergier med andra?
Rapporten lyfter fram behovet av långsiktiga strategier samt nationell samordning och ledning i digitaliseringsfrågor. Arbetet hittills har kännetecknats som kortsiktiga, tillfälliga och oftast eldsjälsdrivna och det är hög tid att gå över till mer långsiktiga och strategiska åtgärder.

Vi ser att det är dags för ett mer långsiktigt alternativ som bas för kommande insatser. Bildandet av nya råd eller forum som avlöser varandra, likt tomtebloss som tänds ett efter ett, får svårt att möta de behov som identifierats i denna utredning. Det går inte att (bara) fortsätta med relativt kortsiktiga initiativ i kommittéform, utan basen behöver vara mer långsiktig. På så sätt kan Sverige fortsatt arbeta för att dra nytta av digitaliseringens möjligheter och skapa nytta och värde inom alla samhällets sektorer.

Inga kommentarer: