torsdag 26 mars 2015

Samarbete ger bättre undervisning

Bild: Stig Brøndbo UiT Norges arktiske universitet(med tillstånd)
För att hjälpa studenter att lyckas med sina studier måste lärare samarbeta mycket mer än idag. Det menar forskaren Ragnhild Sagnvoll i en ny avhandling enligt en artikel från Universitetet i Tromsö, Samarbeid gjør undervisning bedre. Eftersom allt fler läser på högskolenivå idag finns det ett större behov av stöd. Traditionellt har läraren arbetat helt ensam med sina kurser men nu behövs flera kompetenser för att hjälpa studenterna. Allt fler universitetskurser leds av lärarlag och lärare träffas regelbundet i informella seminarier där pedagogiska frågor diskuteras.

- En måte å bli bedre på, er å danne praksisfellesskap lokalt i fagmiljøene ved universitetene, møteplasser som bygger på pedagogisk teori og begreper og på den måten åpne og utfordre lærernes undervisning, sier førsteamanuensisen. Fellesskapene trenger ikke være formelle grupper, de kan like gjerne være lunsjseminarer eller andre diskusjonsarenaer hvor lærere kan få faglig påfyll og et møtested hvor de kan dele erfaringer og synspunkter.

Sagnvolls viktigaste råd för pedagogisk utveckling:
  • Ökad professionalisering av undervisning
  • Skapa arenor för erfarenhetsutbyte och pedagogisk utveckling för lärarna
  • Mer studentcentrerade lärandeformer
  • Tydligare lärandemål
  • Ökad tillämpning av formativ bedömning
  • Ökad tillämpning av peer bedömning
Läs avhandlingen: Fra strategisk plan til praksis. En studie om forutsetninger for utvikling av undervisning i høyere utdanning (Universitetet i Tromsö 2014)

Inga kommentarer: