lördag 12 oktober 2013

Studenters attityder till distansutbildning - ny rapport

En ny rapport om distansstudenternas inställning till sina studier har skrivits av Ebba Ossiannilsson, Lunds universitet: Studenters attityder till distansutbildning vid Lunds universitet. Rapporten har som utgångspunkt SCBs enkätundersökning om distansutbildning i Sverige, Distansutbildning på högskolan (SCB 2012), och har undersökt vidare på distansstudenter vid Lunds universitet.

Rapporten visar att distansstudenter var nöjda med sina utbildningar men mindre nöjda med lärarnas stöd och möjligheter till interaktivitet. De flesta angav att de läste kursen på grund av eget intresse och att en stor del aldrig hade för avsikt att fullfölja kursen. Kritiska faktorer för bra kvalitet inom distansutbildning är: lärarens engagemang och närvaro, lärarens digital kompetens, anpassad pedagogik, flexibilitet i kursdesign, möjligheter till interaktivitet och motivationsskapande incitament.

- Resultatet visar att det finns utvecklingspotential för distansutbildning för att passa den enskildes situation och möjligheter bättre. På så vis skulle tillfredsställelsen kunna öka och därmed också förutsättningarna för att slutföra kursen. Konkret anges viktiga utvecklingsområden i termer av t.ex. flexibilitet, möjlighet att studera utifrån eget intresse, individualisering, kursdesign, interaktivitet, motivation, närvaro av lärare och medstudenter, självständighet, tillgänglighet samt transparens. Resultatet visar också på behov av metodutveckling avseende kvalitetsarbete och implementering av idag välkända kritiska kvalitetsområden för distansutbildning. Andra utvecklingsmöjligheter i förhållande till studiens resultat om vad som möjliggör eller hindrar den enskildes studier på distans är utveckling av pedagogik och teknik för lärande i en digitaliserad värld. Organisation och infrastruktur för hur distansutbildning organiseras, genomförs och utvärderas är andra utvecklingsområden.

Inga kommentarer: