torsdag 17 april 2014

Ny svensk MOOC-rapport

Tillväxtanalys har, på uppdrag av Utbildningsdepartementet, publicerat en rapport om MOOC-utvecklingen, Massive Open Online Courses - en omvärldsanalys i fyra länder, med fokus på fyra länder (Storbritannien, USA, Indien och Kina). Rapporten presenterar MOOC-utvecklingen i dessa länder, hur fenomenet påverkar landets högre utbildning och MOOCs som förändringsfaktorer. Man konstaterar att MOOCs är en utbildningsform på stark frammarsch och även om det finns hård kritik på grund av låg genomströmning så inser rapporten att väldigt många har registrerat sig på en MOOC av ren nyfikenhet hellre än stark studiemotivation.

Rapporten diskuterar sedan hur MOOCs kan utvecklas i Sverige och ser såväl stora möjligheter som utmaningar.

- Egenutvecklade och andra universitets MOOC:s kan i framtiden komma att användas av svenska lärosäten för vissa kurser eller kurselement. Samtidigt bör svenska lärosätens MOOC:s kunna bidra till att öka den nationella och internationella synligheten, och därmed bidra till att attrahera studenter, lärare och forskare. Dessutom kunde det vara av intresse för svenska utbildningsinstitutioner att på ett mer proaktivt sätt utnyttja den underliggande teknologin för pedagogisk utveckling, såväl i högskolan som i skolan.

Rapporten fokuserar endast på de stora MOOC-aktörerna som tillämpar oftast en traditionell linjär förmedlingspedagogik och nämner inte de ursprungliga MOOCs (Siemens, Downes, Cormier, Alexander, Wiles m fl) som tillämpar nätverkspedagogiken konnektivism. Det är viktigt att se MOOCs i ett större perspektiv och erkänna den innovativa pedagogiken som "riktiga" MOOCs står för trots att de hamnar utanför mediernas strålkastare.

Inga kommentarer: