onsdag 30 juni 2021

Breddad rekrytering i skandinavien - ny rapport

En stor utmaning för högre utbildning är att nå ut till nya studentgrupper och skapa större mångfald, s k breddad rekrytering. En ny rapport från UKÄ (Universitetskanslersämbetet), Breddad rekrytering till högre studier – En beskrivning och jämförelse av policy och utfall i de skandinaviska länderna, jämför hur de tre skandinaviska länderna har arbetat med frågan under de senaste tio åren. Rapporten avslutas med en diskussion av lärdomar och utvecklingsmöjligheter.
I Sverige pågår ett samtal om breddad rekrytering sedan lång tid tillbaka. Socioekonomisk bakgrund, kön och etnicitet betonades i samband med att lärosätena ålades att främja och bredda rekryteringen, men även geografiskt ursprung och funktionsnedsättning har ofta tagits upp som aspekter i breddningsdiskussionen. En breddad rekrytering diskuteras i Sverige som en fråga både om demokrati och rättvisa samt om talangförsörjning och landsbygdspolitik. Reformmässigt har fokus främst legat på att skapa fler vägar till högskolestudier.
Ladda ner rapporten som pdf-fil: 

Inga kommentarer: