fredag 31 januari 2014

Webinar om digital demokrati

Kan vi skapa mer delaktighet i samhället och enklare kontaktvägar mellan medborgare och politiker via digitala mötesplatser? Hur kan kommuner använda videokonferenssystem och streamingtjänster för att möjliggöra större delaktighet i politiska processer? Dessa frågor diskuteras på ett webbseminarium som arrangeras av det nordiska nätverket NVL Distans 26 februari 15.00 - 16.00, Live participation.

Du kommer att träffa följande personer som delar med sig av sina erfarenheter:
Can we improve democracy through live participation online? Join NVL Distans webinar with experts on video conference systems and live streaming from two continents! Video conference systems and live streaming applications offer low threshold participation, transparency and interaction in political processes. In this webinar session David Röthler will moderate a discussion with two guests from two continents their experiences with the use of live video systems in political processes and forums. 

Seminariet är kostnadsfritt men kräver registrering för att få adressen till mötesrummet.

torsdag 30 januari 2014

Pedagogiska bloggar

Många lärare bloggar om sina erfarenheter och ger praktiska pedagogiska tips om hur de integrerar IKT i sin undervisning. Emil Jansson har skapat ett Google dokument som ger en översikt på svenska pedagogiska bloggar. Just nu finns det 66 stycken. Har du fler tips får du skriva in dem i tabellen. Här hittar du säkert flera som kan inspirera dig och kanske få dig att börja blogga själv.

Öppna dokumentet Pedagogiska bloggar.

onsdag 29 januari 2014

Wikipedia vill samarbeta mer med universitetsbibliotek

Wikipedia söker närmare samarbete med akademiska bibliotek enligt en artikel i tidskriften Digital Shift, Librarypedia: The Future of Libraries and Wikipedia. Wikipedias redaktion är ett globalt nätverk av experter som granskar innehållet och ser till att allt bygger på referenser till trovärdiga källor. Problemet för många redaktörer är att de inte är alltid knutna till ett lärosäte och kommer därför inte åt många av de största vetenskapliga tidskrifterna på grund av prenumerationskostnaderna. Därför startades initiativet Wikipedia Library Open Research Hub, för att skapa partnerskap med just akademiska bibliotek. Ett sådant samarbete betyder till exempel att en Wikipediaredaktör får arbeta under en period på ett bibliotek (Wikipedia visiting scholar) för att kunna lägga in bättre referenser i inläggen och gör de mer vetenskapligt trovärdiga samt att sprida kunskaper om Wikipedia inom lärosätet och dela erfarenheter.

Målen med initiativet är:
 • Connect editors with their local library and freely accessible resources
 • Partner to provide free access to paywalled publications, databases, universities, and libraries
 • Build relationships among its community of editors, libraries, and librarians
 • Facilitate research for Wikipedians, helping editors to find and use sources
 • Promote broader open access in publishing and research

tisdag 28 januari 2014

Är svenska lärosäten för försiktiga kring IKT och lärande?


Svenska universitet och högskolor får mindre anslag och det leder till att många skär ner på distansutbildning eftersom den ger i regel sämre genomströmning är traditionell campusutbildning. En debattartikel i Gäfle Dagblad av Lars Torsten Eriksson och Mats Brenner (Högskolan Gävle), Nätkurser ökar tillgängligheten till kunskap, ifrågasätter lärosätenas ovilja att satsa på nätbaserad utbildning. De anser att svensk högre utbildning fortfarande har en defensiv och försiktig inställning till IKT och inte ser möjligheter för att förbättra utbildningskvalitet genom en klok och pedagogisk användning av digitala verktyg och arenor. Ny teknik används oftast att bevara gamla strukturer och metoder.

- Dessa förändringar har tyvärr inte tagits tillvara på högskolorna genom att lägga ett större ansvar för grundläggande kunskapsinhämtning på studenterna. Fortfarande ägnas alltför många lektioner åt ren informationsöverföring, som om läroböcker inte behöver läsas eller internet inte finns.
Genom att omfördela ansvaret och arbetssättet borde högskolans lärare ägna mer tid åt reflekterande seminarier. Den nya tekniken kräver ett nytt sätt att undervisa och är en möjlighet till ett kvalitetssprång för högre utbildning. Den är bara ett hot för den högskola som inte ser möjligheten.


lördag 25 januari 2014

Digital ojämlikhet råder enligt ny avhandling

Ulli Samuelsson (Bild: Patrik Svedberg)
Sverige är ett av de mest utvecklade länderna i världen när det gäller internetanvändning, men det finns stora skillnader i unga människors möjligheter att dra nytta av dess fördelar. En ny doktorsavhandling av Ulli Samuelsson, Högskolan i JönköpingDigital (o)jämlikhet? IKT-användning i skolan och elevers tekniska kapital, beskriver hur svenska elevers digital kompetens varierar stort och att det finns avgörande ojämlikheter i skolornas stöd till elever.

– Det är lätt att tro att alla unga kan använda datorer och dra fördel av de möjligheter som den nya tekniken ger, men så är det inte. Trots den höga tillgången till digital teknik i vårt svenska samhälle skiljer sig så väl användning, kompetens och attityder. Det finns en så kallad digital ojämlikhet enligt Ulli Samuelsson.

I Ulli Samuelssons avhandling studeras digital ojämlikhet både ur ett nationellt och internationellt perspektiv. Företeelsen är med andra ord inte unik för Sverige, men den svenska kontexten utgör enligt Ulli Samuelsson ett intressant forskningsfält:

– Vi är ett av de mest utvecklade länderna i världen när det gäller spridning av internet i hushållen och den digitala tekniken används i hög utsträckning av så väl små barn som äldre vuxna. Vi håller även på att bygga upp ett samhälle som på olika sätt ger fördelar till den som kan använda sig av tekniken. Trots detta finns det en skillnad i unga människors möjligheter att dra nytta av dessa fördelar. En viktig del i min forskning är därför att titta på skolans uppdrag i relation till digital kompetens.

Den svenska skolan har i sitt uppdrag att ge alla elever en likvärdig utbildning, ett uppdrag som enligt Ulli Samuelsson inte uppfylls när det gäller digital kompetens. I avhandlingen framkommer att de möjligheter som eleverna har att utveckla sin digitala kompetens till stor del är beroende av elevens bakgrund och enskilda lärares intresse och kunskaper. Saknas stöd, intresse och engagemang från de vuxna i elevens närhet räcker det inte med att tekniken finns där för att kompensera. Det behövs enligt Ulli Samuelsson en större kunskap om de olika faktorer som bidrar till digital jämlikhet eller ojämlikhet och avhandlingen utgör ett bidrag till denna kunskap.


fredag 24 januari 2014

Nya vägar - högre utbildning på mindre orter

Tillgång till postgymnasial utbildning är oerhört viktig för många mindre städer och landsbygdskommuner i landet. Även om det finns ett bra utbud av nätbaserade utbildningar i Sverige väljer många unga att flytta från hemkommunen för att studera och risken är att de inte flyttar tillbaka.

Ett nytt initiativ, Nya Vägar, arrangerar 26 mars ett seminarium på Riksdagen i Stockholm för att inleda en dialog om hur man kan finna lösningar och utveckla möjligheterna till högre utbildning på mindre orter.

- Vi behöver en modell som hela landet kan använda för att klara framtida kompetensförsörjning i orter som inte har egen högskola/universitet, i mindre städer och landsbygd. En modell som säkrar behovet av kompetens och som säkrar tillgången till arbetskraft och motverkar utflyttning och utarmning av jobb på landsbygden.
Seminariet består av en paneldiskussion med en imponerande samling intressenter från politiken, högre utbildning och näringslivet: Stefan Carlsson (Landshövding Kalmar län), Stephen Wang (Rektor Linnéuniversitetet), Jan Theliander (Prorektor Högskolan Väst), Åsa Romson (Miljöpartiet), Ibrahim Baylan (Socialdemokraterna), Tomas Tobé (Moderaterna), Eva Nordmark (Ordförande TCO), Mattias Nordqvist (Professor Högskolan Jönköping), Tobias Krantz (Chef Utbildning, Forskning & Innovation, Svenskt Näringsliv), Agneta Jöhnk (Direktör Sveriges kommuner och landsting). Moderator för diskussionen är Lennart Ekdal, TV-profil och samhällsjournalist.

Läs broschyren, Nya vägar för flexibilitet i högre utbildning.

Anmäl dig till seminariet på Riksdagen 26 mars, kl 11.00 - 15.00

torsdag 23 januari 2014

Barn och sociala medier

Digital Footprint by kyteacher, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 Generic License by kyteacher

Föräldrar är ju stolta över sina barn och vill gärna visa alla släktingar, vänner och bekanta varje framsteg och viktigt ögonblick i barnens utveckling. Idag publiceras miljoner bilder på våra barn på sociala nätverk som Facebook och Instagram men ber vi barnen om lov? Detta är en fråga som lyfts i en artikel på finska YLE, Lägg inte ut mig på Facebook, mamma! Den ger ett bra exempel på en flicka som ber sin mamma att inte lägga ut den senaste bilden på Facebook. Hon undrar med all rätt vad mamman säger om henne bakom hennes rygg. Hur mycket ska vi visa av våra barns liv?

- Femåringen ska berätta för faster att han har lärt sig simma. Men det visar sig att faster redan har läst det på Facebook. Hela släkten och mammas 73 kolleger vet också att lillasyster inte kissar i sängen längre och att tonåringen är uppkäftig i middagsbordet. Och att mamman ofta är trött på sina barn.

Vi vuxna behöver förstås tänka mer kring vilka digitala spår vi lämnar efter oss på nätet och att ta kontroll över vår digital identitet men vi kanske borde också fundera över vilka digitala fotspår vi ger våra barn innan de ens har börjat skapa något själv.

onsdag 22 januari 2014

Ny omgång av kursen "Flexible, distance and online learning"

Den öppna nätkursen Flexible, distance and online learning (FDOL141) som arrangeras av Karolinska Institutet och engelska Manchester Metropolitan University startar 10 februari. Kursen fungerar som en universitetspedagogisk fortbildningskurs för lärare vid de arrangerande lärosätena men är även öppen för alla intresserade (främst lärare, IKT-pedagoger, kursutvecklare). Kursen har körts 2 gånger tidigare och varje gång revideras den utifrån återkoppling från deltagarna och lärarna. Kursen liknar en MOOC eftersom den är öppen men aktivitetsnivån är hög och deltagarna arbetar i grupper med PBL (problembaserat lärande) som grund.

- The course approach is for course designers, educational developers, learning technologists, and teachers in higher education with an interest in learning more about Flexible, Distance and Online Learning. The course models the use of freely available social media tools and platforms that don’t require extensive technical expertise to be mastered and implemented. The focus is on how available digital technologies can support course design and extend opportunities for collaboration, engagement and learning.

Kursen är på engelska och är uppdelad i 6 avsnitt med webbseminarier, grupp arbete och egna reflektioner: orientation, digital literacies, flexible learning and teaching in the digital age, collaborative learning and communities, supporting learners, open educational practices.

måndag 20 januari 2014

Forskning för klassrummet


Utbildning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhetSå står det i alla styrdokument men vad betyder det i praktiken? Skolverket har tagit fram en bok, Forskning för klassrummet - vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken, som ska ge lärare en praktisk äversyn på de senaste årens skolforskning.

- I den här kunskapsöversikten har Skolverket samlat klassrumsnära rön som diskuterats flitigt på senare år. Översikten ger inga färdiga metoder eller arbetssätt utan är tänkt att ge en riktning och inspirera till ett forskningsbaseratarbetssätt. Utgångspunkten är att en skickliglärare, rektor eller annan person i skolans verksamhet är en professionell aktör som utifrån både sina erfarenheter och kunskaper väljer genomtänkta strategier i en given situation.

Boken fokuserar på 5 områden som har fått mycket uppmärksamhet inom forskning de senaste åren: lärarledd undervisning, lärarnas professionsutveckling och kollegialt lärande, formativ bedömning, inkluderande arbetssätt, pedagogiskt ledarskap. Varje kapitel refererar till aktuell forskning.

Läs mer om boken på bloggen IKT-pedagogernaForskning i klassrummet

lördag 18 januari 2014

Nytt avtal om kopiering inom högre utbildning

Nu finns det ett nytt avtal som reglerar hur högskolelärare får använda upphovsrättsskyddat material i sin undervisning. Ett nytt avtal har förhandlats fram mellan Bonus Copyright Access och SUHF (Sveriges universitets- och högskoleförbund) som gäller alla universitet och högskolor i landet, se Kopiera och använda skyddat material inom högskola och universitet.

I praktiken innebär avtalet att lärare inom högre utbildning får:
 • distribuera presentationer med läroboksutdrag digitalt via exempelvis lärplattformen. Tidigare har avtalet inneburit att dessa skulle distribueras som utskrifter eller rensas från sådant material.
 • hålla en presentation via telebild eller Adobe Connect med presentationer med läroboksutdrag, och även spela in och spara dessa.
 • spara och dela ut artiklar och andra textutdrag som exempelvis pdf:er digitalt.
 • spela in en föreläsning för sin kurs och i den använda material från läroböcker
Med andra ord, mycket av det man tidigare bara fick göra analogt i det traditionella klassrummet eller via papper får man nu göra digitalt. Men som alltid bör du studera avtalet för att se vad som gäller.

Läs mer och ladda ner avtalet från Bonus Copyright Access.
Se en summering av de nya reglerna, Kopieringsregler för högskola och universitet fr.o.m. 2014.

Bild: immensedarkblossom via Compfight cc

fredag 17 januari 2014

Odyssey Initiative - på jakt efter innovativa skolor i USA

The Odyssey Initiative är ett intressant amerikanskt projekt där tre utbildare reser runt i landet och letar efter goda exempel på innovativa skolor och lärare som kan lyftas fram via initiativets webbplats. Initiativets fokus ligger på skolor i områden som inte har haft stora resurser eller har missgynnats under åren. De vill visa att innovativ pedagogik och bra lärmiljöer kan skapas utan stora investeringar och i rika områden. Dessa skolor satsar mest på att utveckla elevernas praktiska färdigheter och förbereder dem för det livslånga lärandet i stället för att bara lära sig att plugga.

- We believe that an increased national awareness of the best practices and strategic planning of effective teachers will raise the quality of the discussion surrounding education policy as well as our level of achievement nationwide.
Här kommer en kort film som visar vad initiativet handlar om - lärande. Du kan även höra en radiointervju med dem från Bloomberg.

torsdag 16 januari 2014

Europeisk undersökning om framtidens upphovsrätt

fuzzy copyright by PugnoM, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial 2.0 Generic License by PugnoM

EU-kommissionens upphovsrättskonsultation ser över dagens upphovsrättslagstiftning och tar fram förslag till en modernisering som tar bättre hänsyn till dagens digitala samhälle. Just nu samlar de in synpunkter från allmänheten om vilka förändringar vi vill se inom upphovsrätten. En artikel av European Association of Research Libraries (LIBER), Calling all librarians: You can change Europe’s copyright laws! uppmanar speciellt bibliotekarier att svara på enkäten och processen bör ta endast cirka 15 minuter. Det går att svara på enkäten fram till 5 februari.

Enligt LIBER ska du fylla i enkäten om du svarar ja på någon av dessa frågor:
 • Would your library service be adversely affected if you had to request permission from the rights holder for every single hyperlink on your website?
 • Would you like to ensure that our born-digital cultural heritage is preserved and remains accessible for the future?
 • Would your researchers like to be able to borrow e-books (e.g. via inter-library loan) in the same manner that they can borrow analog books?
Läs mer om detta hos Svensk Biblioteksförening: Påverka den framtida upphovsrätten!

onsdag 15 januari 2014

Plugga med digitala frågekort

Remember these? by HeatherMG, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.0 Generic License by HeatherMG

Många av oss har skrivit små kort med till exempel glosor eller viktiga formler för att hjälpa oss nöta in ord och begrepp inför tentor. Dessa kallas på engelska för flashcards och nu finns det ett flertal verktyg som låter dig skapa sådana kort och ger dig möjlighet att träna via mobil eller surfplatta. Richard Byrnes blogg Technology for teachers har en bra översikt på flash card-verktyg, Flip, Flash, Study - 10 Free Flashcard Services for Students. Han skriver om tio verktyg för frågekort men här kommer en kortare lista som du kan undersöka:
 • Quizlet - Skapa egna kort och dela med dig av dem. Du kan även träna med andras kort. Kan läsa upp text på 18 språk och kan träna din stavning genom att läsa upp ett ord som du måste skriva rätt. Fungerar även i mobiler och surfplattor. 
 • CoboCards - Ungefär samma funktionalitet som Quizlet. Du kan få dina kort i pdf-format så att du kan även skriva ut dem och spela analogt!
 • Flashcard Stash - Lärare kan skapa klassuppsättningar och dela ut dem till klassen på nätet. Det finns ett stort bibliotek av kort som andra har skapat och delar med sig.

tisdag 14 januari 2014

Mötesplats Open Access 2014

Open_Access_PLoS.svg by PGRsOnline, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 Generic License by PGRsOnline

Konferensen Mötesplats Open Access 2014 arrangeras i Växjö 1-2 april med fokus på högskolans öppna arkiv och open access-publicering. Konferensen arrangeras av Kungliga Bibliotekets initiativ OpenAccess.se i samverkan med Linnéuniversitetet. Huvudtalarna vid konferensen är:
 • Björn Brembs (Universitetet i Regensburg, Tyskland)
 • Jutta Haider (Lunds universitet)
 • Lisbeth Söderqvist och Anna Wetterbom (Vetenskapsrådet)
 • Niels Stern (Nordiska Ministerrådet)
Kostnaden för konferensen är 1300 kr (exkl moms). Middagsbuffé och luncher ingår i priset.
Sista anmälningsdag är 9 mars 2014.

Anmäl dig till konferensen.

måndag 13 januari 2014

Webinar om Digidel

Ett nordiskt webbseminarium lyfter fram kampanjen Digidel 2013 som en svensk framgångssaga. Nätverket NVL Distans (som jag tillhör) står bakom webbseminariet Digidel - a Swedish success story som äger rum 27 januari 13.00 - 14.00. Du kommer att möta Christine Cars-Ingels, kanslichef för Digidel 2013, och hon kommer att berätta om digital delaktighet och vilka effekter kampanjen har haft i Sverige. Så här står det om Digidels mål och syfte:

- Kampanjens mål är att med gemensamma krafter få ytterligare minst 500 000 svenskar att börja använda Internet innan utgången av år 2013. Vi vill även bidra till att de som redan är på nätet blir än bättre på att ta tillvara möjligheterna som Internet erbjuder för att underlätta vardagssysslor, vara delaktig i samhällsutvecklingen, få en bättre vård och omsorg, större möjlighet till arbete och en bättre utbildning.

Läs mer om seminariet.
Seminariet är gratis och öppen för alla men kräver anmälan.

söndag 12 januari 2014

Kollegieblocket - ny samling lärresurser för gymnasium

Kalmarsunds Gymnasieförbund har skapat en arena för delning av lärresurser och erfarenhetsutbyte. Arenan heter Kollegieblocket och ska samla lärarnas kursmaterial, filmer, lektioner, quizzar mm enligt ämne och nivå. Kollegieblocket ska uppmuntra lärare att dela med sig av sitt material och bidra till ett erfarenhetsutbyte.

- Kollegieblocket ska blir en gemensam digital yta för delning av pedagogiskt material och tankar. Vårt mål är att man som lärare ska kunna hitta idéer och inspiration till sin undervisning här. Webbplatsen bygger på två av våra viktiga begrepp, kollegialt lärande och delarkultur. Den digitala tekniken ger oss möjligheter att göra undervisningen mer transparent och mer tillgänglig kollegor emellan. Vi är fast övertygade om att ett utbyte lärare emellan leder till en ökad kvalitet av undervisningen och i förlängningen kommer våra elever till del.

Materialet på Kollegieblocket har en Creative Commons licens Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell 4.0 Internationell License som betyder att allt innehåll på sidan är fritt att använda, publicera eller göra om, så länge källan anges och används i icke-kommersiella sammanhang.

Titta på följande introduktionsfilm som visar hur man kan ladda upp eget material i portalen.
Läs mer på deras blogg IKTpedagogerna.

lördag 11 januari 2014

Öppet kursmaterial - Vetenskapsteori och metod

Nätverket SNH (Samverkan för Nätbaserad Högskoleutbildning) erbjuder öppet kursmaterial i Vetenskapsteori och metod som andra lärosäten eller skolor får använda fritt. Det handlar inte om en reguljär kurs som man kan anmäla sig till, snarare en samling kursmaterial med länkar till mer kunskap och förslag till aktiviteter. Meningen är att lärare kan plocka de delar de behöver i sin egen undervisning. Materialet har skapats av ett flertal partners och en del material ligger därför hos det ansvariga lärosätet, till exempel en nätbaserad grundkurs i vetenskapliga metoder som ges av Högskolan i Jönköping. Eftersom alla lärosäten har kurser i just vetenskaplig metod verkar det bara förnuftigt med sådana samarbetsprojekt för att slippa återuppfinna hjulet.

OpenSNH är ett samarbete mellan Luleå Tekniska Universitet, Högskolan i Gävle, Mittuniversitet, Utbildningsradion (UR), Forskning.se, Sveriges Radio, Högskolan i Jönköping, Karlstads universitet, Blekinge Tekniska Högskola, Malmö Högskola, Uppsala universitet, SVT Öppet arkiv, OAPEN Foundation samt Lunds universitet/DOAJ.org.


fredag 10 januari 2014

Skapa, anpassa och bearbeta digitala medier med Mozilla Webmaker

Mozilla Webmaker är en spännande portal med verktyg för att hjälpa dig skapa lärresurser som blandar bild, film, text och ljud. Syftet är att skapa en community där medlemmar kan skapa, dela med sig och bearbeta resurser. Webmaker ger dig möjligheten att komma igång med kodning på ett enkelt och ofarligt sätt genom att bearbeta andras verk (med tillstånd). Den innehåller 3 verktyg:
 • Popcorn maker - redigera filmer, bilder och ljud och blanda ihop nya mixar (mashups). Du kan skapa filmer med frågor och länkat material eller ett animerat bildspel.
 • Thimble - skapa egna webbsidor och se resultatet direkt i förhandsvisningen.
 • X-ray Goggles - verktyg som visar dig källkoden på vilken webbsida som helst och låter dig skapa en anpassad version.
Om du inte känner för att starta från noll finns det många goda exempel som redan har skapats och som du får bearbeta. Ser du något som du skulle kunna använda är det enkelt att skapa en egen version. Även om du inte kan skriva t ex html-kod kan du bara ersätta textdelarna med din text så ändras det på webbsidan. För lärare finns det många lektionsmallar där all kodning är redan klar och du behöver bara fylla på med innehåll. Se Storycamp Teaching Kits and Resources för exempel.

torsdag 9 januari 2014

EU-kommissionen satsar på öppenhet inom utbildning

I höstas startades EU-kommissionens stora initiativ kring öppenhet inom utbildning, Open Education Europa. Ana Carla Pereira, chef för EU-kommissionens Directorate General Education and Culture intervjuas här om sina förhoppningar och förväntningar kring öppenhet och utveckling av nätbaserad utbildning i Europa. Hon ser många spännande initiativ idag men det är viktigt att öppenhet och delning av resurser kommer upp på strategisk nivå i alla länder och att regeringar tar mer övergripande initiativ. Hon pratar om MOOC-utvecklingen och behovet av kvalitetssäkring och validering inom e-lärande.

- I think we will really look at issues related to quality assurance, assessment, and certification to ensure that those who follow massive open online courses can actually have their skills certified. I think we need to look at education both from a quality perspective […] but also efficiency. Efficiency as a means of using the scarce resources we have in Europe right now to make the best out of it and make sure that citizens really get high quality education.

Mini-MOOC om Creative Commons

Om du vill lära dig mer om öppna lärresurser och olika licensformer som Creative Commons finns det en kort öppen kurs som går 5-19 februari, Open content licensing for educators. Kursen ger en orientering i öppna lärresurser (OER), Creative Commons-licensiering, hur öppenhet och delning påverkar lärarens och studentens roll och hur du kan dela med dig av dina verk på bästa sätt. Kursen är öppen för alla men bara registrerade deltagare deltar i diskussionen och kan få ett intyg.

This micro Open Online Course (mOOC) on open content licensing introduces the concepts of open education, copyright and Creative Commons as a contribution from the OER university collaboration and the UNESCO-COL OER Chair network in widening knowledge and capacity development in support of the global open education movement.
This course is freely available for anyone with an interest in open education with options to earn certificates of participation or formal assessment for tertiary academic credit. This course guide provides and overview of the course and assessment options available for participants.


Förutom att du lär dig mer om öppen utbildning ger kursen möjlighet för dig att utöka ditt kontaktnät med utbildare från hela världen. Kursen ges av UNESCO-COL OER Chair Network i samarbete med OER university och University of Mississippi.

Till kursanmälan.

tisdag 7 januari 2014

Accepterar du villkoren?

Nästan varje vecka godkänner vi villkor som vi aldrig läser. I många fall accepterar vi att företag som Google, Facebook, Apple m fl kan använda och sälja personlig  information, bilder, filmer mm utan att informera oss. En ny film av Cullen Hoback, Terms and conditions may apply, undersöker hur dessa företag använder data om oss och kopplingen mellan dem och statlig övervakning. En skrämmande bild målas upp och visr tydligt att vi ska tänka först innan vi lägger ut personlig information på nätet.

Titta här på en kort introduktionsfilm och du kan också se en längre intervju med Cullen Hoback.

söndag 5 januari 2014

Sociala medier viktiga arbetsredskap för lärare

Ett nytt reportage av SVT Rapport visar hur sociala medier har blivit en viktig del av lärares vardag. Reportaget intervjuar lärare vid Norrbackaskolan i Märsta om hur de använder Twitter, Facebook och bloggar för att delta i nationella diskussioner, delar med sig av nya idéer och få värdefulla tips om undervisning och pedagogisk utveckling. För bara ett par år sedan ansogs sociala medier som störningsmoment i arbetslivet men idag är inställningen mycket positiv i många skolor. Bland annat nämner reportaget Skollyftet som är ett mycket aktivt nätverk för lärare.

onsdag 1 januari 2014

Lägg till egna frågor i YouTubefilmer

Allt fler lärare använder video för att flippa klassrummet. Om du ger klassen en film som instuderingsmaterial finns det idag flera verktyg du kan använda för att lägga in egna frågor i filmen. Lärare Jonathan Wylie har just skrivit en bra sammanfattning om dessa verktyg i artikeln, How to Add Questions for Students to YouTube Videos. Han rekommenderar följande verktyg:
 • YouTube video questions editor har nyligen kommit ut och ger dig möjlighet att lägga till frågor på en YouTube film, helst som flervalsfråga. 
 • eduCanon är ett redigeringsverktyg där du kan lägga in frågor i både YouTube och Vimeo och som även ger möjligheter att analysera studenternas svar på dina frågor.
 • EDpuzzle är ännu mer mångsidig och ger dig möjlighet att redigera filmer frånb flera plattformar så att du använder bara de delar av filmen du verkligen behöver. Sedan kan du lägga in dina frågor och du får alla testresultat och studentinformation i samma paket.
 • Google Forms kan nu även hantera filmer och du kan skapa mer interaktiva enkäter och frågeformulärer med alla resultat i Excelformat.
Här kommer en introduktionsfilm för EDpuzzle.