onsdag 31 juli 2019

Ny lista över världens MOOC-plattformar

Photo by Pixabay from Pexels
ClassCentral har uppdaterat sin lista över världens MOOC-plattformar (Massive List of MOOC Providers Around The World) och listan uppgår nu till 35 stycken, både kommersiella globala konsortier som Coursera och FutureLearn och nationella plattformer som drivs med statlig finansiering. Här hittar du kurser på många språk från över 900 universitet runt om i världen. Förutom de stora globala konsortierna som Coursera, EdX och FutureLearn finns det idag MOOC-plattformar i länder som Frankrike, Spanien, Tyskland, Italien, Ryssland, Kina, Indien, Taiwan, Indonesien, Thailand, Japan, Korea och Ukraina.

Utanför listan finns det många flera kurser som ges via universitetens egna plattformar och regionala initiativ.

måndag 29 juli 2019

Resurseffektivitet och produktivitet vid Sveriges lärosäten i nordisk jämförelse

Riksrevisionen har publicerat en ny studie som visar att svenska universitet och högskolor klarar sig bra i jämförelse med lärosäten i de andra nordiska länderna, Resurseffektivitet och produktivitet vid Sveriges lärosäten i nordisk jämförelse (RiR 2019/21). Studien omfattade 68 nordiska lärosäten (därav 27 svenska) och jämför lärosätenas resurseffektivitet och produktivitet. Flera svenska lärosäten finns bland de mest effektiva i norden men samtidigt finns det svenska lärosäten med stor förbättringspotential.

Riksrevisionen har granskat resurseffektivitet och produktivitet för nordiska lärosäten. Granskningens övergripande slutsats är att de studerade svenska lärosätena står sig väl i en jämförelse med andra lärosäten i Norden när det gäller resurseffektivitet och produktivitet. För vissa lärosäten finns dock en större förbättringspotential för hela den studerade perioden 2011–2016. I jämförelse med Riksrevisionens tidigare granskning av effektiviteten för svenska lärosäten visar resultaten i den här granskningen en liknande förbättringspotential.

En slutsats är att lärosäten med hög personalomsättning visar lägre effektivitet än andra.
Studien har också undersökt hur lärosäten arbetar för att öka genomströmningen på sina program. Det finns många metoder för att tackla låg genomströmning men en vitkig slutsats är att få lärosäten gör en systematisk uppföljning på åtgärderna.

Riksrevisionen lämnar utifrån granskningens iakttagelser och slutsatser följande rekommendationer: 
  • Universitet och högskolor som enligt granskningen uppvisar stor förbättringspotential bör identifiera de faktorer som påverkar effektivitet och produktivitet och därefter vidta lämpliga förbättringsåtgärder.
  • Universitet och högskolor bör systematiskt följa upp genomströmningen samt effekterna av de åtgärder som genomförs för att öka genomströmningen.

lördag 20 juli 2019

Vidareutbildning på distans en nyckelfråga för industrin - debattartikel

En debattartikel av Klas Wåhlberg, Teknikföretagen, och Martin Linder, Unionen, i DN, Högskolans försämrade utbud slår mot industrin, vill se en kraftig ökning av distansutbildningar för yrkesverksamma. Sju ut av tio tjänstemän vill helst kunna få vidareutbildning på distans men utbudet hos landets universitet och högskolor har minskat med en fjärdedel sedan 2010. Även om regeringen har gjort begränsade satsningar inom området på sistone så räcker det inte. Det krävs en mycket mer systematisk omställningsprocess inom svensk högre utbildning.

Författarna ger fyra förslag på reformer som behövs under denna mandatperiod:
  • Inför ett uppdrag om vidare­utbildning och omställning i högskolelagen
  • Avskaffa den prestationsbaserade ersättningen
  • Ge öronmärkta resurser för utbildningar riktade till yrkesverksamma utanför takbeloppet
  • Inför särskilda sökbara resurser för utveckling av vidareutbildning
Det är nu en ödesfråga för industrins konkurrenskraft och därmed för Sveriges välstånd att regering och riksdag ger högskolan ett tydligt uppdrag och rätt förutsättningar, att tillhandahålla ett utbildningsutbud som ger yrkesverksamma möjlighet att höja sin kompetens i takt med den tekniska utvecklingen. Nu måste det vara slut på den politiska passiviteten. Det är dags att agera. Utvecklingen väntar inte på någon.

fredag 19 juli 2019

Jobba smart i Word - ny videosamling

Är du bra på Microsoft Word eller använder du programmet ungefär som du gjorde för 10 år sedan? De flesta av oss skulle säkert behöva uppdatera våra kunskaper. Nu har Åsa Kronkvist, Högskolan i Kristianstad, skapat en filmserie som heter Jobba smart i Word. Filmerna visar hur du skapar innehållsförteckning, sidbrytning, avsnittsbrytning, försättsblad och automatisk referenshantering. Filmerna riktas främst mot studenter som ska skriva uppsatser och rapporter men kan också fungera som stödmaterial till lärare.

Här ser du Åsas introduktionsfilm till serien.