måndag 9 maj 2022

Vuxenutbildning på distans - nytt forskningsprogram

Photo by Sharon McCutcheon on Unsplash

Mycket forskning har bedrivits under åren om distansutbildning inom högre utbildning men ganska sällan riktas blicken mot vuxenutbildning där distansutbildning blir allt vanligare i spåren av pandemin. Forskningsinistitutet ifous startar nu ett FoU program om didaktiska aspekter i vuxenutbildningens distansundervisning, enligt en nyhet, Vuxenutbildning på distans.

Även om den forskning om högre utbildning på distans har relevans även för vuxenutbildning så behöver vi riktad forskning för att bättre belysa processer och strategier i undervisning, administration och ledning. Frågor som programmet kommer att utforska är:
  • Vad innebär det att vara distanslärare inom vuxenutbildning? Vilken kompetens och didaktiska kunskaper behövs för att utveckla undervisningen?
  • Hur kan man arbeta och utveckla verksamhet i en organisation där förutsättningar ständigt är i rörelse?
  • Hur kan det kollegiala lärandet för ökad kunskapsutveckling stärkas?
  • Vilka didaktiska redskap behövs för att utveckla och stärka relationen mellan lärare och elev och mellan elever?
  • Hur kan klassrumsundervisning och distansundervisning kombineras? Vad? När? Varför? Hur?
Programmet vänder sig till lärare, rektorer och chefer i vuxenutbildning. En förutsättning för deltagandet är att utbildningsanordnaren/huvudmannen är medlem i Ifous. Anordnarna/huvudmännen finansierar tillsammans FoU-programmet.

Inga kommentarer: