torsdag 7 oktober 2021

Behöver vi offentliga digitala mötesplatser - debattartikel

Det offentliga samtalet som tidigare ägde rum i fysiska miljöer som torg, parker och bibliotek har flyttats till digitala rum, framför allt sociala medier. Problemet är att nästan alla dessa digitala mötesplatser ägs och styrs av stora amerikanska eller kinesiska företag som är allt annat än offentliga. En intressant debattartikel i DN av Carl Heath”Skapa ett digitalt offentligt rum efter Facebooks haveri”, diskuterar problemet att dagens diskussioner, samtal och debatter sker i kommersiella rum utan offentliga alternativ.

Förändringen har gått fort. Ett fåtal företag utgör nu den digitala infrastruktur som härbärgerar många av dessa samtal, debatter och möten. De sociala medier som används ägs av ekonomiska intressen framför allt i USA och Kina. Dessa platser är vinstdrivna och primärt finansierade av reklamintäkter.

Det rör sig om en digital infrastruktur med andra intressen, syften och mål än att bidra till upprätthållandet och utvecklandet av ett demokratiskt samhälle.
Vi har blivit helt beroende av ett fåtal dominerande aktörer som hotar vår demokrati på sätt: 
  • Digital suveränitet - alla samtal och information på dessa plattformar ägs och utnyttjas av amerikanska och kinesiska intressen.
  • Avsaknad av offentliga digitala mötesplatser som alternativ till de kommersiella.
  • Allas lika möjligheter att delta i det offentliga samtalet.
  • Digital historielöshet - allt innehåll hamnar hos företagen som kan radera eller låsa in som de vill.
Artikeln föreslå att vi börjar utveckla offentliga digitala mötesplatser som tryggare alternativ till de kommersiella och ger exempel på initiativ i andra delar av världen.

Inga kommentarer: